1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Sünnet Nedir Sünnetin Çeşitleri Nelerdir?

Konu, 'Soralım Öğrenelim' kısmında karapusat tarafından paylaşıldı.

 1. k

  karapusat Yeni Üye

  Sünnet Nedir Sünnetin Çeşitleri Nelerdir,
  Sünnet kaça ayrılır,
  Sünnetin hayatımızdaki önemi nedir?
   
 2. A

  Abdullah Yeni Üye

  Sünnet, lûgat mânâsı itibariyle, “gidişat, -iyi ya da kötü- takip edilen yol” demektir. Muhaddîsler, usûlcüler ve fukahâ ıstlahî mânâsı itibariyle sünneti, aşağıdaki ifadelerle tarif etmeye çalışmışlardır:
  Muhaddîslere göre sünnet, “Ahkâma ve amele esas teşkil etsin etmesin, yaptıkları ve yapmaktan kaçındıklarıyla Allah Resûlü’nden (sav) -Hanefîler’in nokta-i nazarınca farz, vacib, sünnet, müstehab ve âdâp- bize intikal eden her şeydir.” Yani, Allah Resûlü’nün (sav) şemâilidir, hayat tarzıdır, sîretidir.
  Usûlcülerin sünnet anlayışı biraz daha farklıdır. Onlara göre sünnet, “Resûlullah’dan (sav) söz, fiil ve takrir olarak sâdır olan her şeydir.” Yani, Resûlüllah Efendimiz’in (sav) sözleri, davranışları ve ashâbında görüp de menetmediği veya sükûtla tasvip buyurduğu davranışlardır.
  Fukahâ ise, sünnete bid’at mukabilinde ve teşrîe, yani farza, vacibe, harama esas teşkil etmesi açısından bakarlar. Bu mânâda sünnet, hadîsle aynı mânâda sayılabilir.
  Hadîs, haber vermek ve haber, söz mânâsına bir isimdir. Daha sonraları, Efendimiz’e (sav) nisbet edilen her söz, fiil ve takrire hadîs denmiştir. İbn Hacer, “Şeriat örfünde hadîsten maksat, Efendimiz’e (sav) isnad edilen her şeydir.” der.

  Sünnetin Çeşitleri
  Bütün bu tariflerden anladığımız hususları şu üç kısma irca’ edebiliriz:

  1. Kavlî Sünnet
  Sünnet, Allah Resûlü’nün (sav) mübarek sözleridir; yani sünnetin bir bölümünü O’nun nurlu sözleri teşkil eder ki, bunlar, Kur’ân’da yer almayan, fakat bütün fukahâca fıkıh kitaplarına alınıp, pek çok hükme esas kabul edilen O’na ait nurefşan beyanlardır ki, misal olarak şunları zikredebiliriz:
  a. Efendimiz (sav), “Varise vasiyet yoktur.” buyururlar. Yani, miras bırakan kimse, kendisine vâris olacak biri için mirasından vasiyette bulunamaz.

  b. Yine, usûl-i fıkıhta yer alan bir başka mübarek sözlerinde Efendimiz (sav), “Zarar verme ve zarara zararla mukabele etme yoktur.” buyurmuşlardır. Yani, kimseye zarar verilemeyeceği gibi, birine zarar veren kişiye de zararla mukabele edilemez.

  c. Allah Resûlü’nün bir diğer mübarek sözlerinde ise şöyle buyurulmaktadır: “Yağmurların ve akarsuların suladığı arazide öşür (onda bir), hayvanlar ile sulanan arazide öşrün yarısı (yirmide bir) zekât vardır.”

  d. “Deniz suyuyla abdest alabilir miyim?” diye soran bir sahâbîsine Allah Resûlü, dünya kadar fetvalara esas teşkil edecek şu mübarek sözüyle karşılık verir: “Onun suyu temiz, ölüsü de helâldir.”

  2. Fiilî Sünnet
  Rasûl-i Ekrem’in (sav) davranışları ve hareketleriyle ortaya koyduğu sünnetdir ki, bunlarla konulan hükümler, Kur’ân’da sarihen zikredilmemiştir. Meselâ; Kur’ân-ı Kerim’de namaz emredilmiş olduğu ve bazı yerlerinde “rükû edin, secde edin” gibi emirler bulunduğu; hattâ umumi bazı vakitler zikredildiği hâlde, kesin olarak hangi vakitlerde ve kaç defa namaz kılınacağı, namazın nasıl eda edileceği, onun farzları, vacipleri ve nelerin namazı bozduğu açıklanmamıştır. Bütün bu hususlarda, sünneti nazara veren Efendimiz (sav): “Beni, nasıl namaz kılıyor görüyorsanız, siz de öyle kılın.”5 buyurarak, sünnetin husûsî teşrî’ine işaret etmişlerdir. [Bu noktada, Efendimiz’in namazının önceki ümmetlerin namazı gibi olduğu da asla söylenemez; kaldı ki, bu noktada tek bir kayıt bile yoktur.] Yine, menâsik-i hacc mevzuunda da Efendimiz, “Haccın menasikini benden alın.”6 buyurmuşlardır. Yani, sünnet olmasaydı, nasıl, ne zaman, kaç vakit, kaç rekât namaz kılacağımızı ve nasıl haccedeceğimizi bilemeyecektik.

  3. Takrirî Sünnet
  Resûlullah (sav), ashâbında gördüğü bazı hoşuna gitmeyen davranışları usûlünce tenkid buyururlardı. Meselâ minbere çıkar ve isim tasrih etmeden, “Cemaate ne oluyor ki, falan şöyle yapıyor?!” diye ikaz ve tembihte bulunurlardı. Bu arada, bazen de gördüğü davranışları menetmez ve sükûtuyla onları tasvip buyururlardı ki, bu da sünnetin takrirî kısmını teşkil etmektedir. Hadîs ve fıkıh kitaplarında bu kısmın misalleri de çoktur.

  Peygamber Efendimizin Günlük Hayata Ait Sünnetleri

  • [FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]En çok Pazartesi ve Perşembeleri oruç tutardı. Neden böyle yaptığı Pazartesi ve Perşembe Allah'a sunulur.sorulduğunda da şu cevabı verirdi: " Ameller her pazartesi ve perşembe Allah'a ( c.c.) sunulur. Oruçlu iken amelimin Allah'a (c.c.) arz olunmasını severim. Her Müslüman affedilir. Ancak dargın olan kişi müstesna. Cenab-ı Hak meleklere onlar için "bunları geri bırakın" der.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Cumartesi ve pazar günleri de umumiyetle oruç tutardı. ve şöyle derdi: " Bu iki gün müşriklerin bayram günleridir. Onlara muhalif olmaktan hoşlanırım.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Yüzüğü gümüştendi, yüzüğü akik taşıydı.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Gözleri uyurdu lakin kalbi uyumazdı.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Ahlakı Kur'an'dı.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Umumiyetle cuma günü yıkanırdı, bazen de terk ederdi.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Çocuklara karşı çok merhametliydi.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Su içtiği zaman 3 defa nefes alır, üç nefeste içerdi ve " Bu daha mutlu, daha afiyetli ve daha sağlıklıdır. " buyurdu.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Gece kalktığı zaman ağzını misvaklardı.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Son derece merhametliydi. Birisine bir şey vaad ettiği zaman imkanı olduğunda mutlaka o vaadini yerine getirirdi.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]İçinde su içilen bir cam kasesi vardı.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Sukunu uzun, gülmesi azdı.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Hizmetçiye söyledikleri sözlerden biri de " Bir ihtiyacın var mı? " idi.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Eza veren kötü huyu olmazdı. Birisinin diğeri aleyhine olan sözünü de kabul etmezdi.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Kendisine meleklerin gelmesi ve Hz. Cebrail (as) ile konuşması sebebiyle pırasa, sarımsak, soğan gibi şeyler yemezdi.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Yaslanarak yemek yemezdi. Arkasından iki kişi yürüyemezdi.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Gece ağzına misvak sürmeden kalmazdı.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Gusulden sonra abdest almazdı.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Tebbessüm etmeden kesinlikle konuşmazdı.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Ramazan Bayramında bir şey yemeden camiye çıkmazdı.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Kurban Bayramında kurban kesilmeden evvel bir şey yemezdi.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Üçten sonra sözü tekrar etmezdi.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Gece veya gündüz uyuyup da uyandığı zaman mutlaka misvak kullanırdı.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]İkram edilen kokuyu geri çevirmezdi.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Biad esnasında kadınların elini tutmazdı.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Bir yudum su ile dahi olsa iftar etmeden akşam namazını kılmazdı.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Gülüşü tebessümlerden ibaretti.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Hastayı ancak üç günden sonra ziyaret ederdi.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Şu beş şeyi hiçbir zaman yanından ayırmazdı; Ayna, sürme kabı, tarak, misvak ve ustura.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Lamba ile kendisine aydınlık yapılmadıkça karanlık evde oturmazdı.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Bir yerden kalkarken mutlaka " Subhaneke Allahümme Rabbi vebi hamdike la ilahe illa ente estağfiruke ve etübi ileyke" der ve şöyle buyururdu: " Yerinden kalkarken kim bunu söylerse mutlaka mecliste kendisinden südur eden günahları bağışlanır."
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Hiçbir şeye hayır demezdi. Kendisinden bir şey istendiği zaman eğer yapmak isterse evet derdi. İstemezse sükut ederdi.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Abdestini kendisi alırdı. Kimseden yardım istemezdi. Vereceği sadakayı da bizzat kendi eliyle verirdi, kimseyi bunun için rahatsız etmezdi.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Ne yemek ne de başka bir şey O'nu akşam namazından alıkoyamazdı.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Dişlerini temizlemeden uyumazdı.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Daima misvağı başucunda bulunurdu, öylece uyurdu. Uyanınca hemen onunla dişlerini fırçalardı.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Kahkaha ile gülmezdi.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Yemeğe suya üfürmezdi. Kabın içinde nefes almazdı.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Kendisinden kötü söz işiteceği kimseye yanaşmazdı. (Buhari)
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Bir vali tayin ettiği zaman ona sarığı kendi eliyle sarıp giyindirirdi. Sarığın kuyruğunu sağ taraftan kulağa doğru sarkıtırdı.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Sarığın kuyruğunu sağ taraftan kulağa doğru sarkıtırdı.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Yanına çocuklar geldiği zaman onları tebrik eder, güzel karşılar ve onalara dua ederdi.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Hurmayı yer ve çekirdeğini tabağa atardı.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Buğday ekmeği ile hurma yerdi v " Bunlar pek hoştur. " derdi. (Tayalisi)
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Üzümü ağzına teker teker koyarak yerdi. (Taberani)
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Hediye edileni yerdi, sadakayı yemezdi. (İbn-i Said)
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Üç parmak ile yerdi, onları silmeden iyice yıkardı.
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Hanımlarından biri yatıp uyumak istedikleri zaman ona 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere de Allahuekber demesini emrederdi. (Mendi)
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]İnsanları birbirine bağlamak ve sevindirmek için hediyeleşmelerini emrederdi. (İbn-i Asakiri)
   [*][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue]Güneş tutulduğu zaman kılınan küsuf namazında köle azad edilmesini emrederdi ve bunlar gibi bir çok...
   [/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT]
  [COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][FONT=Arial Narrow][COLOR=RoyalBlue][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color]
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş