1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

iş hukuku soruları

Konu, 'Soralım Öğrenelim' kısmında Kayıtsız Üye tarafından paylaşıldı.

 1. K

  Kayıtsız Üye Misafir

  iş hukuku sorularına ihtiyacım var geçmiş yılların
   
 2. I$ık

  I$ık Gümüş Ufağı


  Senin için 109. maddeden oluşan güzel bir kaynak ekliyorum.

  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  varbak.com - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku soruları 1- Dünyada iş hukuku alanında atılan ilk adım aşağıda işçi gruplarından hangisi ile ilgilidir.
  Çocuk işçiler
  2- İş kanununa göre bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye ne ad verilir
  İşçi
  3- Ülkemizde ilk medeni kanun olan mecelle hangi yıl yürürlüğe girmiştir.
  1877
  4- Bireysel ve toplu iş ilişkilerinde devletin katlımı uygulamada hangisini kapsamaz
  Grev ve lokavtı yönetme
  5- Günümüzde Türk iş kanununda yasal çerçevesi içinde yürürlükte olan yasalar arasında yer almaz
  274 sayılı sendikalar kanunu
  6- Türkiye”de kadın, genç ve çocuk işçilerin çalışma yaşı çalışma süreleri işin nitelik ve koşulları yönünden korumak amacıyla çıkarılan ilk kanun hangisidir
  Umumi Hıfzıssıhha kanunu
  7- İş kanuna göre bir işyerinde kaç işveren vekili bulunabilir
  Gerektiği kadar
  8- İş ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili hükümlerin yer aldığı genel nitelikteki kanunlardan biri değildir
  Deniz iş kanunu
  9- İş kanunu bakımından işveren vekili ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır.
  İş veren vekili vekalet sözleşmesi ile çalıştırılmak zorundadır
  10- İş hukukuna egemen olan ilkelerden biri değildir
  İşveren lehine yorum
  11- İş hukuku alanında ilk adım hangi ülkede atılmıştır
  İngiltere
  12- İşçi yararına yorum ilkesinin uygulamasına bir örnektir
  Aksarı ücretin nakden ödenmesi
  13- İş hukukunun kendine özgü kaynakları arasında yer alır
  İş yeri iç yönetmelikleri-Toplu iş sözleşmeleri
  14- İş ve sosyal güvenlik hukukunun kendine özgü kaynakları arasından yer almaz
  Belediye kanunu
  15- İş yeri iç yönetmelikleri iş hukuku kaynaklarından hangisine bir örnektir
  Kendine özgü
  16- İş kanunu kapsamına girecek nitelikte bir iş yeri kuran iş veren bu durumu ne kadar süre içinde çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
  1 ay
  17- İş sözleşmelerinden hangisinin yazılı yapılması zorunludur
  Belirli süresi 2 yıl olan iş sözleşmeleri
  18- Bir kimse akit serbestesi gereği iradesi dışında akıt yapmaya zorlanamaz. Ancak işverenler bakımından bu serbesti bir takım sosyal amaçlar gereği iş sözleşmesi yapmak zorunluluğu şeklinde sınırlandırılmıştır. Hangisi iş veren akıt yapma zorunda olduğu kimseden biri değildir
  Kadın işçi
  19- İş sözleşmesinin unsurları tam ve doğru olarak verilmiştir
  İş-Ücret-Bağımlılık
  20- . İş kanununda belirtilen iş sözleşmesi türlerinden biri değildir
  Belirsiz iş sözleşmesi
  21- İş sözleşmesinin tarafları anlaşarak toplu iş sözleşmesiyle deneme süresini en çok kaç aya kadar uzatabilirler
  3 ay
  22- İşçi ücretlerinden yapılacak ceza kesintileri bir ayda kaç gündelikten fazla olamaz
  2
  23- İlköğretimini tamamlamış çocukların bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilmeleri için en az kaç yaşını tamamlamış olmaları gerekir
  14
  24- İşçiyi iş yerine bağlamak işçinin verimini artırmak ve işçiye aidiyet duygusu hissettirmek için uygulanan ücret sistemi hangisidir
  Kardan pay alma
  25- İşçinin hak ettiği ücret ödeme gününden itibaren kaç gün içinde mucbir bir sebep dışında ödenmezse işçi iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir
  20
  26- İşçinin yaptığı işin miktarına bağlı maktu veya yüzde olarak ödenen ücret sistemine ne ad verilir
  Komisyon ücret
  27- Askari ücret tespit komisyonunun göreve başlayabilmesi için hangisinin çağrıda bulunması gerekir
  Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
  28- İş sözleşmesinin yapılmasında tarafların ehliyeti kanunlardan hangisinin genel hükümleri çerçevesinde ele alınmaktadır
  Medeni kanun
  29- Dört saat ve daha kısa süreli işlerde ara dinlenme süresi kaç dakikadır.
  15
  30- Bir işveren işyerinde üretilen mallara yönelik talebin olağan üstü boyutlarda artması üzerine işçilerine fazla çalışma yaptırması hangi çalışma türüne girer
  Genel sebeplerle fazla çalışması
  31- İş süresinden sayılmaz
  Evlenmelerde üç güne kadar verilen izin süreleri
  32- Yıllık ücretli izin uygulaması ile ilgili hangisi doğrudur
  18 yaşından küçüklere kıdemlerine bakılmaksızın en az 20 gün yıllık izin verilir
  33- İşveren işçinin yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ne zaman vermek zorundadır
  İşçinin izne başlamasından önce
  34- Pazar günü çalışarak kanuni hafta tatil iznini Çarşamba günü kullanan işçiye ne kadar hafta tatili ücreti ödenir.
  Bir gündelik ücret
  35- Sanayiye ait işlerde kaç yaşını doldurmamış işçilerin gece çalıştırılması yasaktır
  18
  36- İş kanununda gece dönemi nasıl belirlenmiştir
  Gece en geç 20.00”de başlayıp en erken 06.00”da biten gün dönemidir
  37- İşçi aleyhine değiştirilemeyen fakat işçinin lehine olacak şekilde her zaman değiştirilmesi mümkün olan kanun hükümlerine e denir
  Nispi emredici norm
  38- Umumi hıfzıssıhha kanununa göre iş kanununun uygulama alanı dışında kalan işlerde çocuk iş gücü için çalıştırma yaşı en az kaçtır
  12
  39- Çocuk işçilerin çalıştırabilecekleri hafif işlerden biri değildir
  Para taşıma ve tahsilat işleri
  40- Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde kaç dakika izin verilir
  90
  41- Genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işlerden biri değildir
  İlaçlama ve gübreleme işleri
  42- İş kanunu uygulama alanına giren kamu işlerinde elli ve daha fazla işçi çalıştıran işverenler en az yüzde kaç oranında eski hükümlü çalıştırmak zorundadır.
  2
  43- Çocuk işçilerin korunmasına yönelik en kapsamlı düzenlemeler kanunlardan hangisine yer almaktadır
  İş Kanunu
  44- İşi altı aydan az sürmüş olan işçinin işine bildirimli fesih ile son verilmesi durumunda kaç haftalık bildirim süresi uygulanır
  2
  45- İşçinin iş yerinde başka bir işçiye cinsel tacizde bulunduğunu öğrenen iş veren bu işçinin iş sözleşmesini en geç kaç işgünü içinde feshedebilir
  6
  46- Belirli süreli iş sözleşmelerinin art arda susma ile yenilenmesi ile çıkan iş sözleşmesine ne ad verilir
  Zincirleme iş sözleşmesi
  47- Sendikaların zorunlu organlarından biri değildir
  Haysiyet Kurulu
  48- Bir işyerinde en çok kaç sendika temsilcisi bulunabilir
  8
  49- İşçilerin ve işverenlerin çalışma ilişkilerinde ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara ne ad verilir
  Sendika
  50- Sendikalar kanununa göre bir konfederasyon kurulabilmesi için en az kaç sendikanın bir araya gelmesi ihtiyacı vardır
  5
  51- Sendikalar kanununa göre bir işyerinde sendika temsilcisi atama yetkisi hangisine aittir
  İlgili iş yerinde toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkisi kesinleşen sendikaya
  52- Konfederasyon, sendika ve sendika şubelerinin başkanları ve yöneticileri göreve seçilmelerinden itibaren en geç kaç ay içinde kendilerinin eşlerinin ve velayet altındaki çocuklarının mal varlığını notere bildirmek zorundadır
  3 ay
  53- İşveren sendikasına üye olabilmek için kaç nusha üye kayıt fişi doldurmak gerekir
  3
  54- Askerliği meslek edinmemiş askeri şahısların sendika kanununa göre sahip oldukları hak ve borçların durumları silah altında bulundukları süre içinde bu durum nasıl etkilenir
  Askıda kalır
  55- Sendikalar kanununa göre aynı işletmede çalışan kişilerden hangisi işveren vekili sayılır
  Genel Müdür
  56- Ayırt etme gücüne sahip onattı yaşını doldurmamış işçiler kimin yazılı izni ile sendika üyesi olabilir
  Kanuni Temsilcinin
  57- İşçi sendikası üyeliği hangi organın kabulü ile kesinleşir
  Sendika tüzüğünde belirlenen organ
  58- Sendikaların çalışma yaşamına ilişkin faaliyetlerinden biri değildir
  Takım sözleşmesi yapmak
  59- Sendikaların tüzük ve belgelerinin kanuna aykırı veya ek*** bulunması durumunda verilecek faaliyetlerin durdurulması kararına kadar geçen süreçte hangisinin etkisi yoktur
  Bağlı bulunduğu konfederasyon
  60- Sendikalar kanununa göre sendikaların sinai ve iktisadi teşebbüslere yatırım yapması ne tür bir faaliyettir
  Sosyal faaliyet
  61- Sendika ve konfederasyonların gelirleri arasında yer almaz
  Devlet yardımı
  62- Sendikaların kapatılmasına hangisi karar verir
  İş mahkemesi
  63- Sendikanın tüzük ve belgelerinin kanuna aykırılığı durumunda kanuna aykırılığının giderilmesi için sendikaya mahkeme kaç gün izin verir
  60 gün
  64- Uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesinin uygulama alanını aynı iş kolunda faaliyette bulunan ancak yürürlükteki toplu iş sözleşmesinin tarafı olmayan işçi ve iş verenleri de kapsayacak şekilde bakanlar kurulu kararı ile genişletilmesine ne ad verilir
  Teşmil
  65- Toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işçi sendikası nereye baş vurarak yetkili olduğunu tespit edilmesini ve yetki belgesinin verilmesini ister
  Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına
  66- Toplu iş sözleşmesini imza tarihinde taraf sendikaya üye olanlar imzalanan sözleşmeden hangi tarihten itibaren yararlanır
  Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
  67- Toplu iş sözleşmesi anlaşma metninin iki nushası çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına gönderilir bakanlık kendisine gönderilen iki nüshadan birini nereye iletir.
  Devlet istatistik enstitüsüne
  68- İşletme toplu iş sözleşmesinde işletme toplu iş sözleşmesi yapılacak iş yerlerinin aranılan niteliğe sahip olup olmadıklarını ilişkin davalara mahkeme tarafından en geç kaç gün içinde karara bağlanır
  15 gün
  69- Toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümlerine ne ad verilir
  Normatif hükümler
  69- Toplu hak uyuşmazlığında açılacak yorum davasında davayı gören mahkeme kaç ay içinde kararını vermelidir
  2 ay
  70- Toplu iş uyuşmazlıklarının hakem yoluyla çözümlenmesine ne ad verilir
  Tahkim
  71- Grev ve lokavt yasağı ile zorunlu hakem uygulamasının bulunduğu ülkelerde hakem kurullarının kararları tarafları nasıl etkiler
  Hekim kurullarının kararları kesindir ve tarafları bağlar
  72- Yangın, su baskını gibi genel hayatı felç e uğratan felaket hallerinde grev ve lokavtın yasaklanmasına ilişkin karar vermeye hangisi yetkilidir
  Bakanlar kurulu
  73- 1982 anayasasına göre hangisi yüksek hakem kuruluna üye belirleyebilecekler arasında yer almaz
  İçişleri bakanlığı
  74- Kanuni bir grev ve lokavt genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu nitelik taşırsa kaç gün süre ile ertelenebilir
  60 gün
  75- Toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt kanununa göre grevin amacı nedir
  İş yerinde faaliyeti durdurmak yada önemli ölçüde aksatmak
  75- İşçilerin işverene isteklerini kabul ettirmek için kendi aralarında verdikleri bir karara dayanarak topluca iş bırakmalarına ne denir
  Grev
  76- Lokavt kararın karşı tarafa tebliğ edilmesinden itibaren kaç gün içinde uygulamaya konabilir
  60 gün
  77- Uygulanmakta olan bir grevin kanun dışı olup olmadığını hangisi tespit eder
  İş mahkemesi
  77- Kanuni bir grev veya lokavtta katılmayacak işçileri hangisi belirler
  İşveren
  78- Grev oylaması talebi hangisine yapılır
  Mahallin en büyük mülki amirine
  79- Grev gözcülerinin görevi nedir
  Grev yapan sendikanın üyelerinin greve uyup uymadıklarını denetlemek
  80- Sosyal yardımlarla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır
  Sosyal yardımlarda katılım payı ile karşılık arasında bir ilişki vardır
  81- Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişilere ne ad verilir
  İşveren
  82- Çıraklar sosyal sigortalar kurumu ile ilişkileri bakımından hangi kategoride yer alır
  Kısmi istisna
  83- Sosyal sigortalar kanununun zorunlu sigorta uygulaması bakımından kısmen sigorta dışında tutulanlar arasında yer almaktadır
  Yaşlılık aylığı almaktayken çalışmaya başlayanlar
  84- Sosyal sigortalar kuruluşları arasında yer almaz
  Sosyal yardımlaşma ve dayanışma teşvik fonu
  85- Sosyal sigortalarda uygulanan ve primlerin ortak bir fonda toplanması ve sigortalıya yapılan yardımların bu fonda karşılanması esasına dayanan finansman yöntemine ne ad verilir
  Toplu kapitalizasyon yöntemi
  86- Sosyal sigortalar kanununa göre tam istisnalar arasında yer alan kimseler hizmet iş sözleşmesiyle çalışsalar dahi hiçbir şekilde bireysel zorunlu sigortalı niteliğini kazanamazlar. Kanunun düzenlediği istisnalardan biri değildir
  Türkiye”de görevli dışarıda sigortasız olduğunu beyan eden yabancılar
  87- İşyerinde meydana gelen bir iş kazasını öğrenen işveren bu kazayı en geç ne kadar süre içinde sosyal sigortalar kurumuna bildirmekle yükümlüdür
  Kazadan sonraki iki gün içinde
  88- Meydana gelen kazanın iş kazası olduğu söylenemez
  Sigortalının endi imkanıyla işyerine giderken yolda olduğu sırada
  89- Sigortalı kadının analık sigortasında sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az kaç gün analık sigortası piriminin ödenmiş olması gerekir
  90
  90- İş kazasına uğrayan sigortalının sosyal sigortalar kurumundan alacağı sağlık yardımlarının kapsamına girmez
  Sürekli iş göremezlik geliri verme
  91- Sigortalıya verilen geçici iş göremezlik ödenekleri hangi borç sebebiyle haczedilebilir
  Nafaka borcu
  92- iş kazası ve mesleki hastalığı sebebiyle geçici bir süre çalışamayacağı hakim raporu ile saptanan sigortalıya çalışmadığı her gün için kurum tarafından yapılan yardıma ne ad verilir
  Geçici iş göremezlik ödeneği
  93- Sosyal sigortalar kanununa göre malul sayılabilmek için çalışma gücünün hangi oranda yitirilmiş olması gerekir
  2/3
  94- Çalışabilir durumda olmadığı saptanan sigortalıya bu durum devam ettiği sürece uzun süreli yardımlar sağlayan sigorta koludur
  Malullük
  95- Sosyal sigortalar kurumuna tabi erkek sigortalı kaç yaşında ve kaç gün pirim ödeme koşulu ile yaşlılık aylığı almaya hak kazanır
  60 yaşında ve 7000 gün pirim ödeyerek
  96- Yaşlılık sigortasından toptan ödeme yapılabilmesi için sigortalı kadının en az kaç yaşında olması gerekir
  58
  96- SSK”ya bağlı sigortalının ölümü ile aylık alacak durumda çocuğu bulunmayan dul eşin payı dağıtıma esas tutarı yüzde kaçıdır
  75
  97- Sigortalının ölümü tarihinde hayatta bulunan anne ve babaya aylık bağlanabilmesinin iki koşulu bulunmaktadır. Bunlardan ilki anne veya babanın sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaması veya bunlardan her ne ad atında olursa olsun gelir veya aylık almıyor olmamasıdır. Diğer koşul hangisidir
  Diğer hak sahiplerinden artan bir payın bulunması
  98- Emekli sandığı gelirleri içinde yer alan keseneklerden biri değildir
  Yardım giderleri karşılığı
  99- Emekli sandığı kanununa göre zorunlu iştirakçilik niteliği kazanan sigortalılardan değildir
  Belediye başkanlığına seçilenler
  100- Emekli sandığından aylık almakta iken ölen babasından aylık alamaz
  Liseye devam eden 22 yaşındaki erkek çocuğu
  101- Emekli sandığı kanununda düzenlenen malullük halleri tam ve doğru olarak verilmiştir
  Vazife malullüğü-adi malullük-harp malullüğü
  102- 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa göre, fiili ve itibari hizmet süresi toplamı 25 yıl olan iştirakçinin aylık bağlama oranı yüzde kaçtır?
  75
  103- 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi yardım giderleri karşılıklarından biri değildir?
  Emeklilik keseneği karşılığı
  104- Tarımda Kendi Ad ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre isteğe bağlı sigortalılık hangi tarihten itibaren kazanılır?
  Kuruma yapılan başvuruyu izleyen aybaşından itibaren

  105- Bağ-Kur sigortalısı olamaz?
  Memur
  106- Bağ–Kur sigortalılarının ödeyeceği primlerden değildir?
  Geçici iş göremezlik keseneği
  107- Bağ-Kur sigortalısının yükseköğretimde okuyan erkek çocuğu varsa sigortalının ölümü halinde kaç yaşına kadar hak sahibi olabilir?
  25
  108- En az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş bunların Bağ–Kur sigortalısı erkeklere kısmi yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için bunların kaç yaşını doldurmuş olmaları gerekir?
  62
  109- Tarımda Kendi Ad ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre isteğe bağlı sigortalılık hangi tarihten itibaren kazanılır?
  Kuruma yapılan başvuruyu izleyen aybaşından itibaren
   
 3. Murat

  Murat Yönetici

  İş hukuku kanunu hakkındaki geniş maddeler dolusu bilgiler ile sanırım daha çok bilgi sahibi olacagız.
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş