1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

İnsanlıgın ortak mirasları nelerdir ?

Konu, 'Soralım Öğrenelim' kısmında I$ık tarafından paylaşıldı.

 1. I$ık

  I$ık Gümüş Ufağı

  İnsanlık ve Ortak değerleri hakkında güzel bir bilgilendirme yazısı.

  A. KAVRAMLAR
  [​IMG]
  nsan Kavramı
  *İnsan kavramının tanımı değişik şekillerde yapılabilir:
  nsan, doğan, büyüyen ve ölen canlı bir varlıktır.
  nsan, düşünme yeteneği olan akıllı bir varlıktır.
  nsan, duygusal yanı olan, bir tarihi olan ve geçmişini bilen bir varlıktır.
  nsan alet yapan, kullanan, bilim, sanat, düşünce ve edebiyatla uğraşan varlıktır.

  İnsanın, diğer canlılarla benzer tarafları da vardır: Doğmak, beslenmek, yaşlanmak ve ölmek gibi. İnsanı diğer canlılardan ayıran önemli özellikler ise; çevreyi kendine uydurması, aklını kullanması, duygusal değerlerinin (sevinç, üzüntü, barış, özgürlük, eşitlik, hak vb.) olmasıdır.

  nsanlık Kavramı
  İnsanlık, tüm insanları içine alan bir kavramdır. Bu kavramın içine, geçmişte yaşamış, bugün var olan ve gelecekte de yaşayacak bütün insanlar girmektedir.
  İnsanlık, bütün insanlar tarafından ortaklaşa paylaşılan bir niteliktir. İnsanlık kavramı, barış, hoşgörü, kardeşlik, dayanışma, özgürlük, yardımlaşma gibi düşüncelerin ortaya çıkışına temel olmuştur. İnsanlık, bütün insanların, insana yaraşır bir yaşam sürdürmeleri için ulaşılmak istenen bir amaçtır.

  *Ortak Miras Kavramı
  Miras, bir neslin kendisinden sonra gelecek kuşaklara b[FONT=Arial TUR]ı[FONT=Arial]raktığı her şeydir. Bu miras bir ev, bir sanat eseri olabileceği gibi; "demokrasi" ve "özgürlük" gibi bir düşünce ürünü ya da doğal güzellikler de olabilir.
  [FONT=Arial TUR]Ortak miras ise daha kapsamlı[FONT=Arial]dır. Ortak miras, geçmişteki bütün insanlık tarihini ve geleceği de içine alan maddi ve manevi değerlerin tümüdür. Bilim, teknoloji, sanat ve edebiyat ürünleri ve düşünceler sadece üretildikleri toplumlarda değil, tüm toplumlarda bir değer taşır. Bu ürünler bütün insanlar için anlamlıdır ve bu nedenle de insanlığın ortak mirası olarak kabul edilir.
  [FONT=Arial TUR]B. İ[FONT=Arial]NSANLIĞIN SANAT, DÜŞÜNCE, EDEBİYAT VE BİLİM MİRASI
  [FONT=Arial TUR]İnsanlığın Sanat Mirası
  Bir duygunun, dü[FONT=Arial]şüncenin, do[FONT=Arial TUR]ğ[FONT=Arial]al güzelliğin, yaratıcılık katılarak anlatılmasına sanat denir. Örneğin; mimarlık, heykel, müzik, tiyatro, roman, öykü vb. çeşitli sanat dallarıdır.
  [FONT=Arial TUR]İlk çağlarda insanların mağara duvarlarına yapmış oldukları resimler de ilk sanat ürünü olan eserlerdir. Çin, Hindistan, Mısır, Mezopotamya ve Anadolu'da kurulan uygarlıklar, bütün insanlık tarihi üzerinde etkili olan yeni uygarlıkların ortaya çıkışını hızlandı[FONT=Arial]rdı. İnsanlığın sanat mirasının temellerini bu eski uygarlıklar oluşturmuştur. Ayrıca, Amerika kıtasındaki İnka ve Aztek uygarlıklarının varlıkları da bilinmektedir.
  [FONT=Arial TUR]Bugün yurdumuzda örneklerini gördüğ[FONT=Arial]ümüz bazı sanat eserleri, yüzyıllarca süren çabalar sonucu oluşturulmuştur. Bu eserleri korumak hem yurdumuz için, hem de insanlık için bir görevdir.
  [FONT=Arial TUR]Farklı[FONT=Arial] kültürlerin sanat alanında ortaya koyduğu bütün eserler, insanlığın sanat mirasını oluşturmaktadır.
  [FONT=Arial TUR]
  İnsanlığın Düşünce Mirası
  İlk insanlar, başlangıçta çevrelerindeki olaylardan etkilenir ve bunlara bir anlam veremezken zamanla düşünmeye, doğayı gözlemlemeye başlamıştır. Çevresinde olup bitenleri anlamaya çalışmak, olaylar arasında ilişki kurmak, insan düşüncesini geliştirmiştir.
  İnsanlar, duygu ve düşüncelerini önceleri el, kol hareketleri, sesler ve yüz ifadeleriyle anlatmışlardır. Böylelikle "dil" oluşmuş ve zamanla sözlü ifadeler yerini "yazı"ya bırakmıştır.
  İlk Çağ'ın dünyaca ünlü başlıca düşünürleri; Kofüçyüs, Buda, Tales, Heraklit, Sokrat, Eflatun ve Aristo'dur.
  Orta Çağ[FONT=Arial]'da ise Avrupa, karanlık bir dönem geçirirken, İslam dünyasında bilim ve düşünce alanında büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Biruni, Farabi, İbni Sina, İbni Rüşd, Harezmi, Cabir, İmam Gazali, Uluğ Bey, Nasreddin Tusi gibi bir çok bilim adamı ve düşünür çağa ışık tutmuştur.
  [FONT=Arial TUR]15. ve 16. yüzyı[FONT=Arial]llarda Avrupa'da başlayan Rönesans ve Reform hareketleri insan düşüncesine yeni boyutlar kazandırmıştır. 17. ve 18. yüzyıllarda Hümanizm (insancıllık) fikri ön plana çıkmış, 1789 Fransız İhtilali ise özgürlük, eşitlik hareketleri tüm insanlığı etkilemiştir. J.J. Ruso, Makyavel Volter ve Monteskiyö fikirleriyle bu hareketlere hız kazandırmışlardır.
  [FONT=Arial TUR]
  İnsanlığın Edebiyat Mirası
  Olayları[FONT=Arial]n, düşüncelerin, duyguların ve hayallerin yazı dili aracılığıyla şekillendirilmesine edebiyat denir. Şiir, öykü, roman, tiyatro oyunları vb. edebiyat ürünleridir. Geçmişten günümüze dek uzanan ilk edbiyat ürünleri destanlardır. Gılgamış Destanı, Oğuz Kağan Destanı, İlyada ve Odesa gibi...
  [FONT=Arial TUR]Dünyaca ünlü bazı[FONT=Arial] edebiyat eserleri şunlardır:
  [FONT=Arial TUR]William Shakespeare ([FONT=Arial]Şekspir)'in Romeo ve Juliette, Servantes'in Don Kişot, Viktor Hugo'nun Sefiller, Balzac'[FONT=Arial TUR]ı[FONT=Arial]n Vadideki Zambak, Dante'nin Suç ve Ceza....
  [FONT=Arial TUR]Tarih boyunca, nesillerden nesillere aktarı[FONT=Arial]lan bir kültür mirası vardır.Bu miras içinde edebiyattan sanata, bilimden müziğe dek herşey bulunur. Tüm bunlar ortak mirası oluşturur. Bize düşen görev bu mirası koruyup, bir sonraki nesle aktarmaktır.
  [FONT=Arial TUR]
  İnsanlığın Bilim Mirası
  Evreni ve evrende olan olayları[FONT=Arial] konu edinen, deney ve gözleme dayanan, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurarak yasalara ulaşmaya çalışan, sistemli bilgiler topluluğuna bilim denir.
  [FONT=Arial TUR]İlk Çağ'da Babilliler, bilimsel çalışmaların ilk örneklerini vermişlerdir. Matematik ve astronomiyle uğraşmışlardır. Daha sonra bu bilgiler, tüm dünyaya yayılmıştır. İlk Çağ'ın ünlü matematikçisi Arşimet'tir.
  Yeni Çağ[FONT=Arial]'da ise, Paskal, Dekart (matematik), Kopernik, Kepler, Galile (astronomi), Nevton (yer çekimi) ünlü bilim adamları olarak adlarından söz ettirmişlerdir. Tabi, İslam dünyasında da daha önce isimlerini verdiğimiz, Biruni, Harezmi, Cabir, İbni Sina, Farabi gibi pek çok alimden de burada bahsetmek gerekir.
  [FONT=Arial TUR]Günümüzde ise bilimsel alanda çok daha büyük ilerlemeler kaydedilmi[FONT=Arial]ş durumdad[FONT=Arial TUR]ı[FONT=Arial]r. Bu gelişmeler sayesinde dünya sanki küçülmüş, herhangi bir yerde ortaya çıkan olay bir kaç dakika sonra tüm dünya insanlarınca duyulacak hale gelmiştir.
  [FONT=Arial TUR]Bizler, bizden önce ya[FONT=Arial]şam[FONT=Arial TUR]ış[FONT=Arial] insanlardan daha çok bilgiye sahibiz. Bizden sonra gelecekler de daha fazla bilgiye sahip olacaklar.
  [FONT=Arial TUR]C. İ[FONT=Arial]NSANLIĞIN ORTAK MİRASININ ÖNEMİ
  [FONT=Arial TUR] 1.Ortak miras, günümüz insanı[FONT=Arial]nın çevre şartlarına egemen olmasını sağlamıştır.
  [FONT=Arial TUR] 2.Ortak miras ürünleri, insan ya[FONT=Arial]şam[FONT=Arial TUR]ı[FONT=Arial]nı kolaylaştırır.
  [FONT=Arial TUR] 3.İ[FONT=Arial]nsanlar, ortak miras olarak kabul edilen doğal güzellikleri gezerek, görme, dinlenme, zevk alma ve güzel bir ortamda bulunma ihtiyaçlarını gidermiş olurlar.
  [FONT=Arial TUR]
  Ortak Mirası[FONT=Arial]n Özellikleri
  [FONT=Arial TUR] 1.Ortak miras, insanları[FONT=Arial]n yüzyıllar boyu süren birikimleri sonucu oluşmuştur.
  [FONT=Arial TUR] 2.Ortak miras, tek bir ulusa ait değ[FONT=Arial]ildir.
  [FONT=Arial TUR] 3.Ortak mirasa katkı[FONT=Arial]da bulunmak, tüm insanlığın yararınadır.
  [FONT=Arial TUR] 4.Bütün insanlar, ortak mirası[FONT=Arial]n ürünlerinden yararlanma hakkına sahiptirler.
  [FONT=Arial TUR] 5.Ortak mirası[FONT=Arial] korumak ve geliştirmek tüm insanların ve toplumların görevidir.[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
  [FONT=Arial][FONT=Arial TUR][FONT=Arial][FONT=Arial TUR][FONT=Arial][FONT=Arial TUR][FONT=Arial][FONT=Arial TUR][FONT=Arial][FONT=Arial TUR][FONT=Arial][FONT=Arial TUR][FONT=Arial][FONT=Arial TUR][FONT=Arial][FONT=Arial TUR][FONT=Arial][FONT=Arial TUR][FONT=Arial][FONT=Arial TUR][FONT=Arial][FONT=Arial TUR][FONT=Arial][FONT=Arial TUR][FONT=Arial][FONT=Arial TUR][FONT=Arial][FONT=Arial TUR][FONT=Arial][FONT=Arial TUR][FONT=Arial][FONT=Arial TUR][FONT=Arial][FONT=Arial TUR][FONT=Arial][FONT=Arial TUR][FONT=Arial][FONT=Arial TUR][FONT=Arial][FONT=Arial TUR][FONT=Arial][FONT=Arial TUR][FONT=Arial][FONT=Arial TUR][FONT=Arial][FONT=Arial TUR][FONT=Arial][FONT=Arial TUR][FONT=Arial][FONT=Arial TUR][FONT=Arial][FONT=Arial TUR][FONT=Arial][FONT=Arial TUR][FONT=Arial][FONT=Arial TUR][FONT=Arial][FONT=Arial TUR][FONT=Arial][FONT=Arial TUR][FONT=Arial][FONT=Arial TUR][FONT=Arial][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font]
   

  Ekli Dosyalar:

 2. b

  betül Yeni Üye

  İnsanlık ve ortak değerleri hakkında detaylı bilgiler için teşekkürler
   
 3. Murat

  Murat Yönetici

  Edebiyat, Düşünce, Tarihi ve Milli ve dahada açılacak kriterlerde ortak miraslar vardır. Bu Miraslara sahip çıkmak her bireyin görevi olmalı.
   
 4. M

  Misafir Misafir

  naber iyimisin.:confused::p bu mirasları bana da aktarırmısınız
   
 5. M

  Misafir Misafir

  :mad: ben bir Türküm ve en büyük miras benim.
   
 6. m

  miroli Misafir

  ALLAH razı olsun çok önemliydi
   
 7. M

  Muhibbi Yeni Üye

  sevgi adalet iyilik diye uzar gider bu :)
   
 8. D

  Destiny Misafir

  Bu bilgiler çok işime yaradı Thank You so much:eek::eek::eek::eek::eek::eek::cool::cool::cool:.....
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş