1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Hastaların Bilmesi Gereken Hasta Hakları Yönetmeliği

Konu, 'Diğer Sağlık Alanları' kısmında neval tarafından paylaşıldı.

 1. n

  neval Yeni Üye

  Hasta Hakları Yönetmeliği
  Hasta Hakları


  Hasta Hakları

  Başka bir yardımcı konu..
  1.sayfa

  HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ

  Resmi Gazete, Tarih: 01.08.1998; Sayı: 23420  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

  Amaç

  Madde 1- Bu Yönetmelik; temel insan haklarının sağlık hizmetlerisahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda,diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen "hastahakları"nı somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurumve kuruluşlarda ve sağlık kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmetiverilen hallerde, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin "hastahakları"ndan faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine vegerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usülve esasları düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır.

  Kapsam

  Madde 2- Bu Yönetmelik; sağlık hizmeti verilen resmi ve özel bütün kurumve kuruluşları, bu kurum ve kuruluşlarda veya bunların dışında hizmetekatılan her kademedeki ve unvandaki ilgilileri ve hizmetten faydalanmahakkını haiz olan bütün fertleri kapsar.

  Hukuki Dayanak

  Madde 3- Bu Yönetmelik; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun 9uncu maddesinin (c) bendine ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı'nın Teşkilatve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 43 üncü maddesinedayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4- Bu Yönetmelik'te geçen deyimlerden;

  a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı'nı,

  b) Hasta: Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan kimseyi,

  c) Personel: Hizmetin, resmi veya özel sağlık kurumlarında vekuruluşlarında veya serbest olarak sunulmasına bakılmaksızın, sağlıkhizmetinin verilmesine iştirak eden bütün sağlık meslekleri mensuplarınıve sağlık meslekleri mensubu olmasa bile sağlık hizmetinin verilmesinesorumlu olarak iştirak eden kimseleri,

  d) Sağlık kurum ve kuruluşu: Milli Savunma Bakanlığı'na ait olanlarhariç olmak üzere, sağlık hizmeti verilen resmi veya özel bütün kurum vekuruluşlar ile tababet icra edilen bütün yerleri,

  e) Hasta hakları: Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunanfertlerin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C.Anayasası, milletlerarası andlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ileteminat altına alınmış bulunan haklarını,

  ifade eder.

  İlkeler

  Madde 5- Sağlık hizmetlerinin sunulmasında aşağıdaki ilkelere uyulması şarttır:

  a) Bedeni, ruhi ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde yaşamahakkının, en temel insan hakkı olduğu, hizmetin her safhasında daimagözönünde bulundurulur.

  b) Herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirmehakkını haiz olduğu ve hiçbir merci veya kimsenin bu hakkı ortadankaldırmak yetkisinin olmadığı bilinerek, hastaya insanca muameledebulunulur.

  c) Sağlık hizmetinin verilmesinde, hastaların, ırk, dil, din ve mezhep,cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve ekonomik ve sosyal durumlarıile sair farklılıkları dikkate alınamaz. Sağlık hizmetleri, herkesinkolayca ulaşabileceği şekilde planlanıp düzenlenir.

  d) Tıbbi zorunluluklar ve kanunlarda yazılı haller dışında, rızasıolmaksızın kişinin vücut bütünlüğüne ve diğer kişilik haklarınadokunulamaz.

  e) Kişi, rızası ve Bakanlığın izni olmaksızın tıbbi araştırmalara tabi tutulamaz.

  f) Kanun ile müsaade edilen haller ile tıbbi zorunluluklar dışında,hastanın özel hayatının ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.  İKİNCİ BÖLÜM

  Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı

  Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma

  Madde 6- Hasta,adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklıyaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlıkhizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarınauygun olarak faydalanma hakkına sahiptir. Bu hak, sağlık hizmeti verenbütün kurum ve kuruluşlar ile sağlık hizmetinde görev alan personelinadalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun hizmet verme yükümlülüklerini deiçerir.

  Bilgi İsteme

  Madde 7- Hasta, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusundabilgi isteyebilir. Bu hak, hangi sağlık kuruluşundan hangi şartlara görefaydalanılabileceğini, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilenher türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu ve müracaat edilen kuruluştaverilen sağlık hizmetlerinden faydalanma usulüne öğrenme haklarını dakapsar.

  Bütün sağlık kurum ve kuruluşları, hastayı birinci fıkra uyarıncabilgilendirmek için yeterli teknik donanımı haiz birimi oluşturmak; bubirimde, hastaya kesin ve yeterli bilgi verebilecek nitelik ve ehliyetesahip personeli daimi olarak istihdam etmek ve hastanın ihtiyacı olanbirimlere kolayca ulaşabilmesini temin etmek üzere, kuruluşun uygunyerlerinde bilgilendirici tabela, broşür ve işaretler bulundurmak gibitedbirleri almak zorundadırlar.

  Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme

  Madde 8- Hasta; tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usül ve şartlara uyulmakkaydı ile, sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlıkkuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir.

  Mevzuat ile belirlenmiş sevk sistemine uygun olmak şartı ile hastasağlık kuruluşunu değiştirebilir. Ancak,kuruluşu değiştirmenin hayatitehlikeye yol açıp açmayacağı ve hastalığının daha da ağırlaşıpağırlaşmayacağı hususlarında hastanın tabip tarafından aydınlatılması vehayati tehlike bakımından sağlık kuruluşunun değiştirilmesinde tıbbensakınca görülmemesi esastır.

  Acil vak'alar dışında, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlıolup da mevzuatın öngördüğü sevk zincirine uymayanlar aradaki ücretfarkını kendileri karşılar.

  Hastanın sağlık kuruluşunda kalmasında tıbben fayda bulunmayan veya birbaşka sağlık kuruluşuna nakli gerekli olan hallerde, durum hastaya veya15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kişilere açıklanır.Nakilden önce, gereken bilgiler nakil talebinde bulunulan veya tıbbenuygun görülen sağlık kuruluşuna, sevkeden kuruluş veya mevzuatlabelirlenen yetkililerce verilir. Her iki durumda da hizmetin aksamadanve kesintisiz olarak verilmesi esastır.

  Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme

  Madde 9- Hastaya talebi halinde, kendisine sağlık hizmeti verecek veyavermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimlikleri, görev veunvanları hakkında bilgi verilir.

  Mevzuat ile belirlenmiş usüllere uyulmak şartı ile hastanın, kendisinesağlık hizmeti verecek olan personeli serbestçe seçme, tedavisi ileilgilenen tabibi değiştirme ve başka tabiplerin konsültasyonunu istemekhakkı vardır.

  Personeli seçme, tabibi değiştirme ve konsültasyon isteme haklarıkullanıldığında, mevzuat ile belirlenen ücret farkı, bu hakları kullananhasta tarafından karşılanır.

  Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme

  Madde 10- Sağlık kuruluşunun hizmet verme imkanlarının yetersiz veyasınırlı olması sebebiyle sağlık hizmeti talebi zamanında karşılanamayanhallerde, hastanın, öncelik hakkının tıbbi kriterlere dayalı ve objektifolarak belirlenmesini istemek hakkı vardır.

  Acil ve adli vak'alar ile yaşlılar ve özürlüler hakkında öncelik sırasının belirlenmesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

  Alıntı..
   
 2. i

  irem Yeni Üye

  Bütün Hastalar bu haklarını okuyup hangi haklara sahip olduklarını bilmelidirler.
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş