1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Gazlar İle İlgili Çözümlü Sorular Ve Cevapları

Konu, 'Eğitim Öğretim' kısmında dilek öğretmen tarafından paylaşıldı.

 1. d

  dilek öğretmen Yeni Üye

  Gazlar İle İlgili Çözümlü Sorular
  Gazlar İle İlgili Sorular Çözümlü
  Gazlar İle İlgili Sorular Ve Cevapları

  Gazlar İle İlgili Çözümlü Sorular

  1. l. Gazlar tanecikli yapıya sahiptir.
  ll. Gazların basıncı birim hacimdeki tanecik sayısı ile oranlıdır.
  lll. Aynı koşullarda gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda tanecik vardır.
  “Aynı sıcaklıkta ayrı ayrı kaplarda bulunan farklı gazların basınçları eşitse, hacimleri de eşittir.” ifadesi yukarıdaki verilerden hangisi ya da hangileri ile açıklanır?

  A) l B) ll C) lll D) l, lll E) ll, lll

  Çözüm:
  ll. den basıncın tanecik sayısıyla doğru orantılı olduğunu, buradan da aynı hacimdeki gazların basınçları eşit olduğu takdirde tanecik sayılarının eşit olacağını çıkarabiliriz.
  lll den ise eşit basınç ve sıcaklıktaki gazların tanecik sayıları eşit olduğu takdirde hacimlerinin de aynı olacağı anlaşılır.
  ll ve lll bilgileri birleştirilirse “aynı sıcaklıktaki gazların basınçları eşitse hacimleri de eşittir.” sonucu çıkarılabilir.
  l. deki gazlar tanecikli yapıya sahiptir ifadesi doğrudur. Ancak sorudaki ifade ile ilgili değildir.


  2. Bir balonda karışım halinde bulunan O2 ve CH4 gazlarından her birinin ağırlıklarını bulmak için bu gazlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi yeterlidir? (O: 16, C: 12, H: 1)

  A) Hacimleri B) Basınçları C) Mol sayıları D) Sıcaklıkları E) Molekül ağırlıkları

  Çözüm:
  Bir balonda karışım halinde bulunan O2 ve CH4 gazlarından birinin ağırlığını bulmak için mol sayısını bilmek gerekir. Mol sayısı biliniyorsa mol kütlesi ile çarpımından gazın kütlesi hesaplanır.


  3. Aşağıdakilerden hangisi Avogadro hipotezinin ifadesidir?

  A) Kimyasal tepkimeye giren maddelerin ağır-lıkları toplamı, tepkimeden çıkan maddelerin ağırlıkları toplamına eşittir.
  B) Kimyasal tepkimeye giren ve oluşan gaz hacimleri arasında basit bir oran vardır.
  C) Aynı koşullarda bütün gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda molekül vardır.
  D) Bir bileşiğin yüzde bileşimi sabittir.
  E) Sabit sıcaklıkta belli bir gaz kütlesinin hacmi ile basıncının çarpımı sabittir.

  Çözüm:
  Avogadro hipotezinin ifadesi “Aynı koşullarda bütün gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda molekül vardır.” şeklindedir. Burada aynı koşullar sözcüğünden sıcaklık ve basınç kastedilmektedir. Aynı şekilde N.Ş.A(Normal Şartlar Altında) ifadesiyle 0°C sıcaklık ve 1 atm. basınç anlaşılmalıdır.
  Koşulları aynı olan gazların hacimleri eşitse mol sayısı da eşittir. Avogadro hipotezin de aynı koşullarda bütün gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda molekül vardır denmektedir. Aslında burada molekül sözcüğü yerine tanecik kullanılmalıdır. Soygazlar da gaz fazındadırlar, molekül yapılı değil atomik yapıya sahiptirler.


  4. Şekildeki manometrenin açık kolunda, sabit sıcaklıkta, civanın sürekli yükseldiği gözleniyorsa, bu durum nasıl açıklanabilir?

  A) Sistem soğuyor.
  B) Sistem üzerindeki açık hava basıncı artıyor.
  C) Gaz sıvıda çözünüyor.
  D) Katı ile sıvının etkileşmesinden gaz oluşuyor.
  E) Gaz ile sıvının etkileşmesinden oluşan ürün sıvıda çözünüyor.

  Çözüm:
  Şekildeki manometrenin açık kolunda, sabit sıcaklıkta, civa sürekli yükseliyorsa kabın içerisindeki basınç artıyor demektir. Bu da kaptaki gazın mol sayısının artması ile mümkün olur. Kaptaki gazın mol sayısının artmasına sebep kaptaki sıvı ile katının etkileşimi ve bu sırada gaz açığa çıkması olabilir.


  5. 3 mol O2 gazı 0 °C de ve 2 atmosfer basınç altında kaç litre hacim kaplar?

  A) 11,2 B) 22,4 C) 33,6 D) 44,8 E) 67,2

  Çözüm:
  P.V = n.R.T
  eşitliğinde değerleri yerine koyarak hacim hesaplanabilir.
  n = 3 mol P. V = n.R.T
  P = 2 atm
  T = 0°+ 273 = 273°K V = 33,6 lt
  3 mol O2 gazının 0°C de 2 atm. basınç altındaki hacmi 33,6 litre olarak bulunur.


  6. Şekilde görüldüğü gibi NH3 ve HCl gazları Y bölgesinde karışmaktadır.
  Karışmayı X bölgesine kaydırmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanmalıdır?

  A) K kabını ısıtmak
  B) L kabını ısıtmak
  C) Her iki kabı birden aynı miktarda soğutmak
  D) L kabındaki çözelti miktarını artırmak
  E) K kabındaki çözelti miktarını artırmak

  Çözüm:
  Gaz moleküllerinin difüzyon hızı, molekül ağırlıklarının karekökü ile ters orantılıdır.
  NH3 = 17 g/mol
  HCl = 36,5 g/mol
  NH3 gazının mol kütlesi, HCl gazına göre daha küçük olduğundan difüzyon hızı daha fazladır. Gazlar HCl ye daha yakın yerde, Y noktasında karışırlar.
  Gazların karışmasını X noktasına kaydırmak için mol kütlesi büyük olan HCl gazının hızını artırmak gerekir. L kabının sıcaklığı artırılırsa HCl gazının difüzyon hızı artacağından gazların X noktasında karışması gerçekleştirilmiş olur.


  7.2YX3(g)®8. 3X2 (g) + 1Y2(g)
  tepkimesi bilindiğine göre, 1 mol YX3 oluşturmak için gerekli olan Y2(g) miktarı, 0 °C sıcaklıkta, 2 atmosfer basınç altında kaç litre hacim kaplar?

  A) 44,8 B) 22,4 C) 11,2 D) 5,6 E) 2,8

  Çözüm:
  2XY3®3X2 + Y2
  denklemine göre, 2 mol XY3 oluşması için 1 mol Y2 reaksiyona giriyorsa, 1 mol XY3 oluşması için 0,5 mol Y2 reaksiyona girmelidir.
  n = 0,5 mol P.V = n.R.T
  P = 2 atm
  T = 0°C = 273°K V = 5,6 litre
  olarak bulunur.


  8. I- 16 gram oksijen gazı
  II- 3,01.1023 tane He gazı
  III- 6 gam C içeren CO2 gazı

  yukarıdaki gazların N.Ş.A.’ da kapladıkları hacim hangi seçenekte doğru olarak
  verilmiştir ?(C=12 O=16)

  A) I>II>III B) I=II>IIIC) I=II=III D) II>III>IE) I=III>II

  Çözüm:
  I- n=16/32 = 0,5 mol
  0,5. 22,4 = 11,2 litre
  II- 3,01.102376,02.1023=0,5 mol 0,5.22,4 = 11,2 litre
  III- 6 gram C içeren CO2 0,5 moldür. 0,5.22,4 = 11,2 litre


  9. 3,01.1022 tane X(OH)2 3,7 gram olduğuna göre X in atom ağırlığı kaçtır? (O=16 H=1)

  A) 74 B) 32 C) 40 D) 56 E) 14

  Çözüm:
  n= 3,01.1023/ 6,02.1023 = 0,05 mol
  0,05 mol 3,7 gramsa
  1 mol X
  X= 74 gram/ mol
  X=40 gr/molÞ X+32+2= 74


  10. 8 gram oksijen gazında kaç tane atom vardır? (O=16)

  A) 3,01.1023 B) 6,02.1023C) 12,04.1023 D) 1,505.1023D) 24,08.1023

  Çözüm:
  n= 8/32= 0,25 mol O2 gazı
  1 mol O2 molekülünde 2.6,02.1023 tane atom varsa
  0,25 mol O2 de X
  X= 3,01.1023 tane atom


  11. 0,2 mol X2Y3 32 gram gelmektedir. Y Nil atom ağırlığı 16 olduğuna göre X in atom ağırlığının Y nin atom ağırlığına oranı nedir ?

  A) 2/3 B) 3/2 C) 1 D) 3/7 E) 7/2

  Çözüm :
  0,2 mol 32 gramsa
  1 mol?
  ?= 160 gr/mol
  X= 56 gr/molÞ2.X + 3.16 = 160
  X/Y= 7/2Þ X/Y = 56/16


  12I- XY bileşiğinin molekül ağırlığı 28 dir.
  II- XY2 bileşiğinin molekül ağırlığı 44 dür.

  Buna göre X ve Y nin atom ağırlıkları sırasıyla nedir?

  A) 24–32 B) 14–12 C) 12–16D) 32–23 E) 12–14

  Çözüm :
  2 X + Y = 28
  X + 2Y = 44
  X= 12 Y= 16 Cevap C


  13. Kütlece %80 X içeren X2H6 bileşiğinde X in atom ağırlığı kaçtır?

  A) 12 B) 14 C) 23D) 27 E) 40

  Çözüm :
  2.X / 6,1 = X= 12 Cevap AÞ80/20


  14. NH3 + CO karışımı N.Ş.A da 11,2 litre olup karışımın kütlesi 11,8 gram gelmektedir. Karışımdaki CO nun mol % si nedir?( C=12 O=16 N=14 H=1)

  A) 20 B) 40 C) 60 D) 80 E) 90

  Çözüm :
  NH3 + CO = 0,5 mol; NH3 x mol ise CO = 0,5-x moldür.
  0,5. 17 + (0,5-x).28 = 11,8 gram
  X=0,2 mol NH3 CO = 0,3 mol olur.
  0,5 molde 0,3 mol CO varsa
  100 molde X
  X= 60


  15. 1,806.1023 tane atom içeren SO3 gazı N.Ş.A da kaç litre hacim kaplar?

  A) 6,72 B) 22,4 C) 2,24 D) 1,68 E ) 4,48

  Çözüm:
  n= 1,806.1023/6,02.1023 = 0,3 mol atom
  1 mol SO3 de toplam 4 mol atom varsa
  X mol 0,3 mol atom
  X= 0,075 mol V= 0,075.22,4 = 1,68 litre


  16. 3,01.1023 tane CO molekülü, N.Ş.A da 5,6 litre hacim kaplayan N2 gazı ve 7,5 gram NO gazından oluşan karışımın kütlesi kaç gramdır?

  A) 14 B) 21 C) 22 D) 28,5 E) 32,5

  Çözüm :
  CO= 3,01.1023/6,02.1023 = 0,5 mol. 28 = 14 gr
  N2 = 5.6.22.4 = 0,25 mol. 28=7 gr
  = 7,5 gr
  NO= 7,5 gr
  Mt= 14+7+7,5 = 28,5 gr.


  17. Eşit molekül sayıda bir karışım elde edebilmek için 15 gram C2H6 gazına N.Ş.A da kaç litre C3H4 eklenmelidir? (C=12 H=1)

  A) 5,6 B) 2,24 C) 22,4D) 1,12 E) 11,2

  Çözüm :
  C2H6= 15/30 = 0,5 mol
  Molekül sayılarının eşit olması demek mol sayılarının eşit olması demektir. O halde C2H6 da 0,5 mol olmalıdır.
  0,5.22,4 = 11,2 litre C3H4


  18. X2H4 bileşiği ile XO bileşiği eşit kütlede ve molekül sayıları da eşit olduğuna göre X in atom ağırlığı nedir ?(O=16 H=1)

  A) 12 B) 14 C) 16 D) 32 E) 40

  Çözüm :
  Molekül sayıları eşitse mol sayıları da eşittir. Kütlelerde eşit olduğuna göre molekül ağırlıkları da eşittir.
  X= 12Þ2.X + 4,1 = X+16


  19. XY3 bileşiğinin molekül ağırlığı MgY bileşiğinin molekül ağırlığının 2 katı olduğuna göre Y elementinin atom ağırlığı kaçtır? (X=32, Mg=24)

  A) 12 B) 16 C) 23 D) 24 E) 40

  Çözüm :
  (32 + 3.Y) Y = 16 Cevap BÞ= 2.(24 + Y)


  20. 0,01 molünde 0,02 mol X ve 0,03 mol Y bulunan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) XY B) XY2 C) X2Y3 D) XY3 E) X2Y

  Çözüm :
  1 molde 2 mol X ve 3 mol Y bulunacağından bileşik X2Y3 olur.


  21. 0,5 mol CuSO4XH2O bileşiği 125 gram ise X sayısı nedir? (Cu=64 S=32 H=1 O=16)

  A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

  Çözüm :
  0,5 mol CuSO4XH2O 125 gram ise
  1 mol?
  ? = 250 gram
  64 + 32 +64 + 18.X =ÞCuSO4XH2O = 250 250
  X= 5


  22.0,2 molünde 2,4 gram X ve 3,2 gram Y bulunduran bileşiğin bir molekülünün kütlesi kaç gramdır?

  A) 28 B) 28/6,02.1023 C) 14/6,02.1023 D) 6,02.1023 E) 6,02.1023/28

  Çözüm :
  1 mol bileşikte 12 gram X ve 16 gram Y bulunacağından bileşiğin molekül ağırlığı 28 gram dır. 1 molekülün kütlesi MA/ 6,02.10 23 olduğundan 28/6,02.1023 olur.


  23. 2 mol CO2 için ;
  I- 2 mol C içerir.
  II- 4 mol O atomu içerir.
  III- 6,02.1023 tane CO2 molekülüdür.
  IV- Toplam atom sayısı 6x6,02,1023 dür.

  Yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur ?


  A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I,II ve IV E) II,III ve IV

  Çözüm :
  I- 1 mol CO2 de 1 mol C varsa 2 mol CO2 de 2 mol C olur.
  II- 1 mol CO2 de 2 mol O varsa 2 molde 4 mol O olur.
  III- 1 mol CO2 6,02.1023 tane CO2 dir. 2 mol ise 1,204.1023 tane CO2 molekülüdür.
  IV- 1 mol de 3x6,02,1023 tane atom varsa 2 mol de 6x6,02,1023 tane atom bulunur.  24. CuSO45H2O bileşiğinin kütlece % kaçı H2O dur ? (CUSO4=160 H2O=18)

  A) 18 B) 36 C) 54 D) 72 E) 90

  Çözüm :
  1 mol CuSO45H2O= 250 gram olup 90 gramı sudur.
  250 gram da 90 gram su varsa
  100 gramda X
  X= 36


  25. 8 gram XH4 12,04.1023 tane H atomu içerdiğine göre 1 mol XH4 kaç gramdır ?

  A) 8 B) 16 C) 32 D) 64 E) 80


  Çözüm :
  n= n= 2 mol H atomuÞ12,04.1023/6,02.1023
  2 mol H atomu içeren bileşik 8 gram ise
  4 mol H içeren bileşik ?
  ? = 16 gram Cevap B


  26.X2S in 0,1 mol ü 3,4 gramı ise X2O nun 0,2 mol ü kaç gramdır ?(S=32 O=16)

  A) 1 B) 18 C) 3,6 D) 2,8 E) 3,2

  Çözüm :
  0,1 mol X2S 3,4 gram ise 1 molü 34 gram olup X in atom ağırlığı 1 olur. X2O= 18 olup 0,2 molü 3,6 gram olur.


  27. Aşağıdakilerden hangisi N.Ş.A da en fazla hacim kaplar ? (C=12 H=1 He=4 N=14)

  A) NH3 B) He C) CO D) NO E) N2O

  Çözüm:
  Molekül ağırlığı küçük olanın molü büyük olur. Mol sayısı büyük olanın hacmi de büyüktür.


  28.I- 6,02.1022 tane SO2 molekülü
  II- N.Ş.A da 8,96 Lt hacim kaplayan NH3 gazı
  III- 0,1 mol SO3 gazı

  Yukarıda verilen gazların kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir ?(S=32 O=16 N=14 H=1)

  A) I>II>III B) III>II>I C) II>III>I D) I=II>III E) III=II>I

  Çözüm :
  SO2 = 6,02.1022/6,02.1023 = 0,1 mol
  0,1 .64 = 6,4 gram SO2
  NH3= 8,96/22,4 = 0,4 mol
  0,4.17 = 6,8 gramNH3
  0,1.80= 8 gram SO3
  Buna göre III>II>I dir.
  29.C3H6 gazı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?(C=12 H=1)

  A) N.Ş.A da 4,48 litresi 8,4 gramdır.
  B) N.Ş.A da öz kütlesi 1,875 gr / lt dir.
  C) 1,204.1023 tanesi N.Ş.A da 4,48 lt dir.
  D) 0,5 molü 4,5 tane atom içerir.
  E) 3,01.1022 tane molekülü 1,8 gr C içerir.

  Çözüm :
  1mol C3H6 da 9 mol atom varken 0,5 mol C3H6 4,5 tane değil 4,5 mol atom bulunur.


  30. Avogadro sayısı kadar atom içeren Fe2O3(k) bileşiği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?(Fe=56 O=16)

  A) 32 gramdır.
  B) 5 mol dür.
  C) N.Ş.A. da 22,4 litredir.
  D) 2 mol Fe içerir.
  E) 48 gram O içerir.

  Çözüm :
  Avogadro sayısı kadar atom= 1 mol atom
  1 mol Fe2O3 de 5 mol atom varsa
  X mol 1 mol atom
  X= 0,2 mol Fe2O3 dür.
  1 mol Fe2O3 160 gram olduğuna göre 0,2 mol ü 32 gramdır.


  31. 0,4 mol SO2 ile N.Ş.A da 11,2 litre hacim kaplayan CO gazında toplam kaç mol O atomu vardır ?

  A) 0,8 B) 0,5 C) 2,5 C) 1,3 D) 0,9

  Çözüm :
  1 mol SO2 de 2 mol O varsa
  0,4 mol de X
  X= 0,8 mol O atomu
  1 mol CO da 1 mol O varsa
  0,5 mol O da X
  X= 0,5 mol O atomu
  0,5 + 0,8 = 1,3 mol O atomu


  32. 11,2 gram C2H4 gazı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?(C=12 H=1)

  A) 4,8 gram C içerir.
  B) 1,6 gram H içerir.
  C) 0,5 mol dür.
  D) 2,408.1023 tane molekül içerir.
  E) N.Ş.A da 8,96 litre hacim kaplar.

  Çözüm :
  n=0,4 mol. CevapÞn= 11.2.28 C


  33. 0,4 molü 40 gram olan bileşik aşağıdakilerden hangisidir ? ( C=12 S=32 Ca=40 O=16 N=14)

  A) NH3 B) Ca(OH)2 C) NO D) CaCO3 E) SO3

  Çözüm :
  0,4 mol 40 gramsa
  1 mol X
  X= 100 gram CaCO3=100 olduğundan


  34.3,01.1022 tane X(OH)2 3,7 gram olduğuna göre X in atom ağırlığı kaçtır ? (O=16 H=1)

  74 B) 32 C) 40 D) 56 E) 14

  Çözüm :
  n= 3,01.1023/ 6,02.1023 = 0,05 mol
  0,05 mol 3,7 gramsa
  1 mol X
  X= 74 gram/ mol
  X+32+2= 74 Ş X=40 gr/mol


  35.8 gram oksijen gazında kaç tane atom vardır ? (O=16)

  A) 3,01.1023 B) 6,02.1023 C)12,04.1023 D) 1,505.1023 E)24,08.1023

  Çözüm :
  n= 8/32= 0,25 mol O2 gazı
  1 mol O2 molekülünde 2.6,02.1023 tane atom varsa
  0,25 mol O2 de X
  X= 3,01.1023 tane atom


  36.0,2 mol X2Y3 32 gram gelmektedir. Y nin atom ağırlığı 16 olduğuna göre X in atom ağırlığının Y nin atom ağırlığına oranı nedir ?

  2/3 B) 3/2 C) 1 D) 3/7 E) 7/2

  Çözüm :
  0,2 mol 32 gramsa
  1 mol ?
  ?= 160 gr/mol
  2.X + 3.16 = 160 Ş X= 56 gr/mol
  X/Y = 56/16 Ş X/Y= 7/2


  37.XY bileşiğinin molekül ağırlığı 28 dir.
  XY2 bileşiğinin molekül ağırlığı 44 dür.

  Buna göre X ve Y nin atom ağırlıkları sırasıyla nedir ?

  A)24–32 B) 14–12 C) 12–16 D) 32–23 E) 12–14

  Çözüm :
  2 X + Y = 28
  X + 2Y = 44
  X= 12 Y= 16


  38.Kütlece %80 X içeren X2H6 bileşiğinde X in atom ağırlığı kaçtır ?

  A)12 B) 14 C) 23 D) 27 E) 40

  Çözüm :
  2.X / 6.1 = 80/20 Ş X= 12


  39.NH3 + CO karışımı N.Ş.A da 11,2 litre olup karışımın kütlesi 11,8 gram gelmektedir. Karışımdaki CO nun mol % si nedir ?( C=12 O=16 N=14 H=1)

  20 B) 40 C) 60 D) 80 E) 90

  Çözüm :
  NH3 + CO = 0,5 mol; NH3 x mol ise CO = 0,5-x moldür.
  0,5. 17 + (0,5-x).28 = 11,8 gram
  X=0,2 mol NH3 CO = 0,3 mol olur.
  0,5 molde 0,3 mol CO varsa
  100 molde X
  X= 60


  40.1,806.1023 tane atom içeren SO3 gazı N.Ş.A da kaç litre hacim kaplar ?

  A)6,72 B) 22,4 C) 2,24 D) 1,68 E ) 4,48

  Çözüm :
  n= 1,806.1023/6,02.1023 = 0,3 mol atom
  1 mol SO3 de toplam 4 mol atom varsa
  X mol 0,3 mol atom
  X= 0,075 mol V= 0,075.22,4 = 1,68 litre


  41.3,01.1023 tane CO molekülü, N.Ş.A da 5,6 litre hacim kaplayan N2 gazı ve 7,5 gram NO gazından oluşan karışımın kütlesi kaç gramdır ?

  A)14 B) 21 C) 22 D) 28,5 E) 32,5

  Çözüm :
  CO= 3,01.1023/6,02.1023 = 0,5 mol .28 = 14 gr
  N2 = 5,6/22,4 = 0,25 mol . 28=7 gr
  = 7,5 gr
  NO= 7,5 gr
  Mt= 14+7+7,5 = 28,5 gr.


  41.Eşit molekül sayıda bir karışım elde edebilmek için 15 gram C2H6 gazına N.Ş.A da kaç litre C3H4 eklenmelidir ? (C=12 H=1)

  A) 5,6 B) 2,24 C) 22,4 D) 1,12 E) 11,2

  Çözüm :
  C2H6= 15/30 = 0,5 mol
  Molekül sayılarının eşit olması demek mol sayılarının eşit olması demektir. O halde C2H6 da 0,5 mol olmalıdır.

  0,5.22,4 = 11,2 litre C3H4


  43.X2H4 bileşiği ile XO bileşiği eşit kütlede ve molekül sayıları da eşit olduğuna göre X in atom ağırlığı nedir ?(O=16 H=1)

  A)12 B) 14 C) 16 D) 32 E) 40

  Çözüm :
  Molekül sayıları eşitse mol sayıları da eşittir. Kütlelerde eşit olduğuna göre molekül ağırlıkları da eşittir.
  2.X + 4.1 = X+16 Ş X= 12


  44.XY3 bileşiğinin molekül ağırlığı MgY bileşiğinin molekül ağırlığının 2 katı olduğuna göre Y elementinin atom ağırlığı kaçtır? (X=32, Mg=24)

  A)12 B) 16 C) 23 D) 24 E) 40

  Çözüm :
  (32 + 3.Y) = 2.(24 + Y) Ş Y = 16 Cevap B


  45.0,01 molünde 0,02 mol X ve 0,03 mol Y bulunan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir ?

  A)XY B) XY2 C) X2Y3 D) XY3 E) X2Y

  Çözüm :
  1 molde 2 mol X ve 3 mol Y bulunacağından bileşik X2Y3 olur.


  46.0,5 mol CuSO4XH2O bileşiği 125 gram ise X sayısı nedir ? (Cu=64 S=32 H=1 O=16)

  A)2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

  Çözüm :
  0,5 mol CuSO4XH2O 125 gram ise
  1 mol ?
  ? = 250 gram
  CuSO4XH2O = 250 Ş 64 + 32 +64 + 18.X = 250
  X= 5


  47.15.0,2 molünde 2,4 gram X ve 3,2 gram Y bulunduran bileşiğin bir molekülünün kütlesi kaç gramdır ?

  A) 28 B) 28/6,02.1023 C) 14/6,02.1023 D) 6,02.1023 E)6,02.1023/28

  Çözüm :
  1 mol bileşikte 12 gram X ve 16 gram Y bulunacağından bileşiğin molekül ağırlığı 28 gram dır. 1 molekülün kütlesi MA/ 6,02.10 23 olduğundan 28/6,02.1023 olur.


  48.2 mol CO2 için ;
  2 mol C içerir.
  4 mol O atomu içerir.
  6,02.1023 tane CO2 molekülüdür.
  Toplam atom sayısı 6x6,02.1023 dür.

  Yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur ?

  A) I ve II B) I ve III C) II ve III D)I,II ve IV E) II,III ve IV

  Çözüm :
  1 mol CO2 de 1 mol C varsa 2 mol CO2 de 2 mol C olur.
  1 mol CO2 de 2 mol O varsa 2 molde 4 mol O olur.
  1 mol CO2 6,02.1023 tane CO2 dir. 2 mol ise 1,204.1023 tane CO2 molekülüdür.
  1 mol de 3x6,02.1023 tane atom varsa 2 mol de 6x6,02.1023 tane atom bulunur.  49.CuSO45H2O bileşiğinin kütlece % kaçı H2O dur ? (CUSO4=160 H2O=18)

  A)18 B) 36 C) 54 D) 72 E) 90

  Çözüm :
  1 mol CuSO45H2O= 250 gram olup 90 gramı sudur.
  250 gram da 90 gram su varsa
  100 gramda X
  X= 36


  50.8 gram XH4 12,04.1023 tane H atomu içerdiğine göre 1 mol XH4 kaç gramdır ?

  A)8 B) 16 C) 32 D) 64 E) 80

  Çözüm :
  n= 12,04.1023/6,02.1023 Ş n= 2 mol H atomu
  2 mol H atomu içeren bileşik 8 gram ise
  4 mol H içeren bileşik ?
  ? = 16 gram


  51.X2S in 0,1 mol ü 3,4 gramı ise X2O nun 0,2 mol ü kaç gramdır ?(S=32 O=16)

  A)1 B) 18 C) 3,6 D) 2,8 E) 3,2

  Çözüm :
  0,1 mol X2S 3,4 gram ise 1 molü 34 gram olup X in atom ağırlığı 1 olur. X2O= 18 olup 0,2 molü 3,6 gram olur.


  52.Aşağıdakilerden hangisi N.Ş.A da en fazla hacim kaplar ? (C=12 H=1 He=4 N=14)

  A)NH3 B) He C) CO D) NO E) N2O

  Çözüm:
  Molekül ağırlığı küçük olanın molü büyük olur. Mol sayısı büyük olanın hacmi de büyüktür.


  53.I- 6,02.1022 tane SO2 molekülü
  N.Ş.A da 8,96 Lt hacim kaplayan NH3 gazı
  0,1 mol SO3 gazı

  Yukarıda verilen gazların kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir ?
  (S=32 O=16 N=14 H=1)

  A-I>II>III B) III>II>I C) II>III>I D) I=II>III E) III=II>I

  Çözüm :
  SO2 = 6,02.1022/6,02.1023 = 0,1 mol
  0,1 .64 = 6,4 gram SO2
  NH3= 8,96/22,4 = 0,4 mol
  0,4.17 = 6,8 gramNH3
  0,1.80= 8 gram SO3
  Buna göre III>II>I dir.  54.C3H6 gazı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?(C=12 H=1)

  A)N.Ş.A da 4,48 litresi 8,4 gramdır.
  B)N.Ş.A da öz kütlesi 1,875 gr / lt dir.
  C)1,204.1023 tanesi N.Ş.A da 4,48 lt dir.
  D)0,5 molü 4,5 tane atom içerir.
  E)3,01.1022 tane molekülü 1,8 gr C içerir.

  Çözüm :
  1mol C3H6 da 9 mol atom varken 0,5 mol C3H6 4,5 tane değil 4,5 mol atom bulunur.


  55.Avogadro sayısı kadar atom içeren Fe2O3(k) bileşiği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?(Fe=56 O=16)

  A)32 gramdır.
  B)5 mol dür.
  C)N.Ş.A. da 22,4 litredir.
  D)2 mol Fe içerir.
  E)48 gram O içerir.

  Çözüm :
  Avogadro sayısı kadar atom= 1 mol atom
  1 mol Fe2O3 de 5 mol atom varsa

  X mol 1 mol atom
  X= 0,2 mol Fe2O3 dür.
  1 mol Fe2O3 160 gram olduğuna göre 0,2 mol ü 32 gramdır.


  56.0,4 mol SO2 ile N.Ş.A da 11,2 litre hacim kaplayan CO gazında toplam kaç mol O atomu vardır ?

  A)0,8 B) 0,5 C) 2,5 C) 1,3 D) 0,9

  Çözüm :
  1 mol SO2 de 2 mol O varsa
  0,4 mol de X
  X= 0,8 mol O atomu
  1 mol CO da 1 mol O varsa
  0,5 mol O da X
  X= 0,5 mol O atomu
  0,5 + 0,8 = 1,3 mol O atomu


  57.11,2 gram C2H4 gazı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?(C=12 H=1)

  A)4,8 gram C içerir.
  B)1,6 gram H içerir.
  C)0,5 mol dür.
  D)2,408.1023 tane molekül içerir.
  E)N.Ş.A da 8,96 litre hacim kaplar.

  Çözüm :
  n= 11,2/28 Ş n=0,4 mol.


  58.0,4 molü 40 gram olan bileşik aşağıdakilerden hangisidir ? ( C=12 S=32 Ca=40 O=16 N=14)

  A)NH3 B) Ca(OH)2 C) NO D) CaCO3 E) SO3

  Çözüm :
  0,4 mol 40 gramsa
  1 mol X
  X= 100 gram CaCO3=100 olduğundan
   
 2. F

  Fıstık Yeni Üye

  Gazlarla ilgili soruları çözmek istiyorsanız yukarıdaki çözümleri ezberleyin yeter
   
 3. E

  Esram Yeni Üye

  Ezber konusunda Fıstık arkadaşımıza katılıyorum
   
 4. Z

  Ziyaretci Misafir

  ACİL!! gazların difüzyon hızı (graham difüzyon kanunu)(kinetik teori) ile ilgili soru arıyorum lütfen yardım edin
   
 5. Murat

  Murat Yönetici

  Dilek hocam gayet güzel bir test hazırlamışsınız. öğrenciler olumlu istifade edecetir.
   
 6. K

  Kayıtsız Misafir

  Resimli sorunlar görülmüyor yardımcı olursanız iyi olur. ödevlerim için lazım en kısa zamanda sorunun çözülmesini arz ederim.
   
 7. O

  OquzHan Misafir

  Vallah ezberleyin yeter
   
 8. K

  Kayıtsız Misafir

  kaçıncı sınıf soruları bunlar
   
 9. c

  captain Misafir

 10. a

  as.dasd.qweqwe Misafir

  YA SORULARIN CEVAPLARI VE SORULAR AYNI SORU FAZLA SADECE..
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş