Eşşek Sütü Harammı?

Murat

Murat

Yönetici
Eşek Sütü

398- Abdullah b Muhammed bize anlatarak dedi ki: Süfyân bize ez-Zührî'den, o Ebû İdris el-Havlânî'den, o Ebû Sa'lebe el-Huşenî'den (ra) şunu nakletti:

Allah Resulü (sav) köpek dişiyle (avlanan) bütün yırtıcı hayvanların (etlerinin) yenmesini yasakladı

ez-Zührî der ki: Şam'a gelinceye dek bunu duymamıştım

el-Leys ilâvede bulunarak dedi ki: Yûnus bana İbni Şihâb'dan nakletti Ona şunu sormuştum: Eşek sütünden, yırtıcı hayvanların öd kesesinden veya deve idrarından dolayı abdest almamız gerekir mi?

Cevaben dedi ki: İlk Müslümanlar onlarla tedavi olur ve bunda bir sa-kınca görmezlerdi Eşek sütüne gelince, bu konuda Allah Resûlü'nden (sav) onların elleriyle ilgili bir yasak gelmiş, fakat sütleri hakkında emir veya ya-sak yönünde bir şey varit olmamıştır

Yırtıcı hayvanların öd kesesine gelince, İbni Şîhab dedi ki: Ebû İdris el-Havlânî, Ebû Sa'lebe el-Huşenî'den (ra) şunu nakletmiştir: Allah Resulü (sav), köpek dişiyle (avlanan) yırtıcı hayvanların (etlerinin) yenmesini yasakladı[8]

Şerh

Yırtıcı hayvanların öd keselerine gelince" ifadesiyle ilgili olarak İbni Battal şöyle dedi: ez-Zührî, köpek dişiyle avlanan bütün yırtıcıların etlerinin yasaklanmasından öd keselerinin de haram olduğunu çıkarsadı Dişi eşek sütleri de buna bağlıydı

Eşek sütleri konusunda ihtilaf edilmiştir Ulemânın cumhuru bunun ha-ram olduğu görüşündedir Mâlikîlerde bir görüş, etlerinin helalliğinden haretle sütlerinin de helal olduğu yönündedir

Hüküm


Vahşi hayvanların etleri haramdır Ulemânın cumhuru eşek sütünün ha-ram olduğu görüşündedir
 
Üst