1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Es Selam anlamı nedir?

Konu, 'Ayet, Dua ve Hadis' kısmında Nursena tarafından paylaşıldı.

 1. Nursena

  Nursena Admin

  Selam sensin Ya Rabbi. Es Selam ne demektir ?

  Asılda masdardır. Ayıplardan, âfetlerden uzak ve salim olmak anlamındadır. Masdarın lâzımî veya müteaddi oluşuna göre ayrı anlamları vardır. Kimisi lâzımî anlamı üzerinde kimisi de müetaddi anlamı üzerinde yoğunlaşmışlardır.
  Müteaddi olarak kullanıldığını gösteren âyetler:

  [​IMG]
  “Denildi ki : Ey Nuh sana ve seninle beraber olan ümmetlere bizden selâm ve bereketlerle in. Kendilerini faydalandıracağımız sonra da bizden kendilerine elem verici bir azabın dokunacağı ümmetler de olacaktır.” (Hud 11/48)
  [​IMG]

  “Ey ateş, İbrahim için serinlik ve esenlik ol dedik.” (Enbiya 21/69)
  Müteaddi olarak düşünüldüğünde selâm kullarını her türlü tehlikelerden selâmete çıkaran selâmet arayanları selâmete erdiren, kendisinden selâmet beklenilen, her türlü selâmetin menbaı olan demektir.
  Allah’ın (c.c) ismi olarak SELÂM, ayıplardan, âfetlerden, kusurlardan, eksikliklerden, fena ve zevalden salim ve uzak olan, kullarını her türlü tehlikeden salim kılan, selâmete çıkarandır.
  Zât-ı ilâhî ayıp ve noksanlıklardan, sıfât-ı ilâhî mahlukatın sıfatlarına benzemekten, ef’âl-i ilâhî abesten, zulümden, hikmetsiz olmaktan salimdir.
  Allah’ın (c.c) selâm diye isimlendirilmesi salim diye isimlendirilmesinde daha beliğdir. Selâm ismi mahlukatını, zulmünden selâmetini gerektirmektedir. Böyle olunca da yüce Allah (c.c) zulmü ve şerri irade etmekten, onlarla isimlenmekten, o tür fiillerden ve onlara nisbet edilmekten selâmdır. Mahlukatını zulümden selâmete çıkarandır. Bundan dolayı yüce Allah (c.c) kadir gecesini selâm, cenneti dârüsselâm, cennet ehlinin birbirine tahiyyesini selâm diye vasıflandırmış ve velî kullarını selâm sözü ile övmüştür.
  Allah’ın (c.c) selâm ile isimlendirilmesinin şu şekilde izahı yapılmıştır ;
  1–Zâtı gereği vâcibü’l-vücûd olunca yok olmaktan, değişikliğe uğramaktan, zâtı ve sıfatları hususunda başkasına muhtaç olmaktan uzak ve salimdir. Böylesi bir sıfat ancak Allah’a (c.c) aittir.
  2–Mahlukatı O’nun zulmünden salim ve uzaktır. Kendisi dışındaki her şey aslında O’nun mülkü ve milkidir. Failin kendi mülkündeki tasarrufu asla zulüm olmaz. Halbuki zulüm ya âciz, ya câhil ya da muhtaç olandan sadır olur. Allah (c.c) ise bunlardan selîm ve uzaktır.
  3–Müberred der ki: Allah Teâlâ “selâm sahibi” manasına selâm ismini almıştır. Bu selâma kâdir olan sadece O’dur demektir. Binaenaleyh Hak Teâlâ ayıplıların ayıplarını örten, darda kalanların duâsına icabet eden ve mazlumların intikamını zalimlerden alandır.
  Cenneti de dârusselâm şeklinde isimlendirilmesinin izahını yaparken âlimlerimiz Selâm’ın Allah Teâlâ’nın ismi olmasını; selâmet kelimesinin çoğulu olmasından hareketle orada müminlerin ölüm, hastalık, acı, belâ, şeytanî vesveseler, küfür, bid’at, yorgunluk gibi şeylerden uzak olmasını; Allah’ın (c.c), meleklerin ve müminlerin orada bu kelimeyle birbirlerini selâmlamalarını sebep olarak gösterirler.
  Kâdî der ki : Selâm kendisi ile eminliğin temin edildiği şey demektir. Selâmet nimetlerde ve âfetlerin ortadan kalkmasındadır sözü bu anlamı ifade eder.
  Gazalî, zâtı ayıptan, sıfatı noksanlıktan, fiileri şerden salim olandır. Allah (c.c) bizzât şerri murad etmekten salimdir. Ancak şerrin zımnında ondan daha büyük bir hayır gizlenmekte ise o takdirde murad eder. Asılda ortada sırf şer olma vasfını haiz bir şer de mevcut değildir. Her şerrin altında mutlaka bir de hayır yatmaktadır.
  Selâm usülü alışverişse selâm ismi, zimmetinde olan malın selâmetini Rabba havale ederek satma olduğu için öyle ümit edildiği için verilmiştir. Yılanın ısırdığı insana selîm adım denilmesi zehirden iyileşmek ısırılanın temel amacı olup bundan daha önemli bir amacı – o an için – bulunmadığı içindir. Tehlikelerle dolu olan bir mekânın selâm olmakla isimlendirilmesi de orada bulunanların temel amaçlarının oradan kurtulmak olmasındandır.
  Taberî : Yarattıkları kendisinin zulüm ve haksızlığından salimdirler.
  Kadı Beyzavî : Hertürlü eksiliklerden uzak olandır. Cennette kullarına selâm edendir.
  Nefsin dünyada ve ahirette hiçbir sıkıntıya maruz kalmaması, iki âlemde rahat ve mutlu olmasıdır. Ta’rifat.
  Nefsin selâmeti ona muhalefet etmektir, felâketi ise ona uymaktır. (Sülemî )
  SELÂMLAŞMA
  Selâmın teşriinden önce tahiyye vardı. Tahiyye, bir kimseye:
  [​IMG]
  “Allah ömürler versin” diye duâ etme denir. Cahiliyede Araplar selâm yerine bu sözü söylerlerdi. Allah (c.c) ömürler versin şekli de bizde şuyû bulmuş bir duâdır bunlar bir duâdır ama mutlak olarak hayırlı bir duâ değildir. Hayat ve ömür her hal ve şartta selâmet ve saadeti gerektirmez, felâket içerisinde de geçebilir. Aslında tahiyye bir duâdır ama noksan bir duâ. Her şeyin başı baş selâmetidir.. Allah (c.c) ömürler versin diye duâ edilen şahıs sevindirilirse de bu bir gaflettir. Zira söyleyenin niyeti malum değildir, ya da hiç düşünmemiştir. Bundan dolayı İslâm bütün eksik tahiyyeleri selâma tebdil etmiş ve yerine dünya ve âhiret, selâmet ve müsalemet neşreden
  [​IMG]
  duâ ve iltifatını ikame etmiş olduğundan İslâm’da tahiyyye selâm olmuştur.
  Selâm’ın vaz’olunmasındaki hikmeti de,
  1–Karşılaşanların birbirlerinden duyacakları korkuyu izale,
  2–Müminin haline yakışan tevazu,
  3–Ta’zim,
  4–Duâ
  Müslümanların, aralarında selâmlaşmaları ilâhî bir emirdir :

  [​IMG]
  “Bir selâm ile selâmlandığınız zaman siz de ondan daha güzeliyle selâm verin yahut verilen selâmı aynen iade edin. Şüphesiz Allah (c.c) her şeyi hesaplayandır.” (Nisa 4/86)
  Âlimlerimiz bu âyete dayanarak selâmlaşmanın selâm kelimesiyle olması gerektiğinde ittifak etmiştir. Yine bu âyete dayanarak selâma karşılık vermenin farziyyetine hükmetmiştir.
  Esselâmü aleyküm diye verilen selâma başka bir tabirle mukabele caiz değildir. Mukabeleyi vacip kılan en aşağı sınır selâm vereni işitmektir, bu durumda cevabı hak etmiş olur.
  Kur’an gidilen yabancı evlere girerken selâm vermeyi emreder :
  [​IMG]

  “Ey inananlar kendi evlerinizden başka evlere izin alıp halkına selâm vermeden girmeyin.” (Nur 24/27)
  Hadiste de buna benzer buyruklar vardır. Kelede ibnu Hanbel anlatıyor : Safvan ibnü Ümeyye benimle Aleyhissalâtü vesselâm’a süt, ağız ve bir miktar salatalık gönderdi. Aleyhissalâtü vesselâm o sırada Mekke’nin yukarısında idi. İzin istemeden selâm vermeden huzuruna girdim. Bana dön, esselâmü aleyküm, gireyim mi de buyurdu. Ben de öyle yaptım. (Tirmizî, Ebu Davud, Ktb.Sitte Terc. 10/172)
  Yine Kur’an kendi evlerimize girerken de selâm vermeyi emreder.

  [​IMG]
  “Evlere girdiğiniz zaman Allah (c.c) tarafından kutlu güzel bir yaşama dileği olarak kendinize selâm veriniz.” (Nur 24/61)
  Rasûlullah da (s.a.v) “Ey oğulcuğum ailene girdiğin zaman selâm ver ki selâmın hem senin üzerine hem de aile halkına bereket olsun.” (Tirmizi, Ktb.Sitte Trc. 10/172)
  Selâma işaretle mukabele yeterli olmadığı gibi bundan nehiy de vârid olmuştur. İşaretle selâm vermek de yasaklanmıştır. “Yahudi ve Hıristiyanlara benzemeyin, çünkü Yahudilerin selâmı parmaklarla işarettir, hıristiyanların selâmı da avuçlarla işarettir.” (Tirmizi).
  Arapça olan bir söz dışında selâm olur mu? Selâm kelimesi dışında bir lafız kullanarak ifade edilen tahiyye müstehabın terkine girer.
  Özür yoksa selâma anında mukabele gerekir. Hem de daha güzeliyle. Selman (r.a) anlatıyor : bir adam Rasûlullah (s.a.v) a gelerek Esselâmü aleyke dedi. Rasûlullah (s.a.v) da ve aleykesselâm ve rahmetullah diye cevap verdi. Sonra bir başkası geldi Esselâmü aleyke ve rahmetullah diye selâm verdi. Aleyhissalatü vesselâm buna da aleykesselâm ve rahmetullahi ve berekâtühü diye cevap verdi. Sonra bir başkası geldi ve esselâmü aleyke ve rahmetullahi ve berekâtühü diye selâm verdi. Aleyhisselâm bu zâta da aleyke diye cevap verdi. Adam : Falan ve filan gelip size selâm verdiler, siz de onlara bana söylediğinizden daha fazlasını söyleyerek mukabele ettiniz dedi. Rasûlullah (s.a.v) ona şu cevapta bulundu : Sen bize söyleyecek bir şey bırakmadın ki. Allah Teâla hazretleri “size bir selâm verildiği zaman ondan daha iyisiyle mukabele edin veya aynısıyla selâm verin” Nisa 86 buyurmuştur. Biz de aynısı ile mukabele ettik. Ktb. Sitte Terc. 10/181
  Selâmı ilk verenin tahiyyesi berekâtühü ile biterse başka kelimeler ilâve ile cevaplanması caizdir. Mağfiretühü ve rıdvanühü gibi. Ziyade edilen her kelime için sevap artar.
  Rasûlullah (s.a.v) selâma ilk başlayanın aleykesselâm ile başlamasını ölülere verilen selâm olduğu gerekçesiyle yasaklamıştır.
  Ehli kitaptan birilerine selâm verilmez. Zira selâm vermek duâ ve şeref vermektir. Onlar şereflendirilecek insanlar değildirler. Onların selâmlarına da karşılık olarak ve aleyküm şeklinde verin ki onlar sizin için ne istiyorlarsa siz de onlar için onu istemiş olursunuz.
  Kabristana girilince Aleyhissalâtü vesselâm

  [​IMG]
  Karşılaşma halinde selâm vermek sünnettir. Kalabalık olunduğunda kifaî sünnettir. Ancak hepsi birden selâma katılırlarsa efdaldir. Selâma mukabele ulemanın ittifakıyla farzdır.
  Allah’a (c.c) en makul insan (evlânnâs) karşılaşmada selâma önce davranandır. (Tirmizî, Ebu Davud. Ktb. Sitte Trc. 10/177)
  Sünnet olan, yürüyenin oturana, binekte olanın yaya bulunana, at üstünde olanın merkepte olana, küçüğün büyüğe, azın çoğa selâm vermesidir. İmam A’zam’a göre selâm alan sesini çok yükseltmemelidir.
  Hutbe okurken, açıktan sesli Kur’an okurken, hadis rivayet ederken, ilim tedrisi anında, ezan ve ikamet esnasında selâma cevap verilmez.
  Oyun oynayanlara, şarkı söyleyenlere, kazayı hacet edenlere, hamamda veya başka yerde çıplak bulunanlara selâm verilmez.
  Kur’ân-ı Kerîm’de 12 yerde Allah Teâlâ mümine selâm vermiştir :
  1–Nuh’a (a.s) selâm vermiş ve bundan mümine de pay ayırmıştır.
  [​IMG]

  (Hud 11/48)
  2–Kadir suresinde Cebrâil’in (a.s) lisanıyla selâm vermiştir.
  3–Mûsâ’nın (a.s) lisanıyla ümmeti Muhammed’e selâm vermiştir.

  [​IMG]
  4–Hz. Muhammed’in (s.a.v) lisanıyla mümine selâm vermiştir. (Taha 47)
  [​IMG]
  5–Hz. Peygambere (s.a.v) bizzât kendi lisanıyla selâm vermesini emir etmiştir. (Neml 59)

  [​IMG]
  6–Ümmet-i Muhammed’e (s.a.v) sana selâm vermelerini emretmiştir. (En’am 54)

  [​IMG]
  7–Ölüm meleğinin lisanıyla (Nisa 86)

  [​IMG]
  8–Temiz ve temizlenmiş ruhlar tarafından. (Nahl 16/32)
  [​IMG] (Vakıa 56/90)
  [​IMG] (Vakıa 56/91)
  9–Cennete bekçilerinin lisanıyla
  [​IMG] (Zümer 39/73)
  10–Ümmet-i Muhammed cennete girdiklerinde melekler -24
  [​IMG] (Ra’d 13/23)
  [​IMG] (Ra’d 13/24)
  11–Doğrudan doğruya vasıtasız olarak Cenâb-ı Hakk
  [​IMG] (Yasin 58)
  [​IMG] (Ahzab 44)
  12–Ezelde Allah Teâlâ selâm vermiş gibidir. Zira Allah (c.c) kendini vasfederken selâm olarak isimlendirmiştir. (Haşr 23)
  Selâm’ın faziletine dair, Abdullah ibni Selâm “Allah Rasûlünün (s.a.v) geldiğini duyduğumda insanların oluşturmuş olduğu kalabalığa karıştım. Allah Rasûlünden (s.a.v) duyduğum ilk şey:
  [​IMG]
  “Ey insanlar aranızda selâmı yayın. Yemek yedirin sıla-i rahimde bulunun ve insanlar uyurken siz geceleyin namaz kılın selâm ve esenlikle cennete girersiniz.” (Buhari, Tirmizi Tefsir-i Kebir 8/206)
  Biri bir başkasına falancaya benden selâm söyle dediğinde bu selâmı ilgili şahsa iletmek vacip olur.
  Önce selâma teşebbüs etmek tevazudandır.
  Bir kimseye mektupla selâm ulaştığında mektupla selâma karşılık vermesi farzdır
  Biriniz bir meclise gelince selâm versin. Kalkmak isteyince de selâm versin. Önceki sonrakinden evlâ değildir. (Tirmizi, Ebu Davud,)
  Rasûlullah’a (s.a.v) islâm’ın hangi ameli daha hayırlıdır diye sorulmuştu: "Yemek yedirmen, tanıdığın tanımadığın herkese selâm vermen" diye cevap verdi. (Ebu Davud Ktb. Sitte Trc.10/173)
  Allah’a (c.c) “selâm” kelimesiyle selâm vermek yasaklanmıştır. Rasûlullah (s.a.v) ile namaz kıldığımızda “Selâm Allah’ın (c.c) üzerine, selâm Cibril ve Mikail üzerine olsun” derdik. Rasûlullah (s.a.v) “Selâm Allah’ın (c.c) üzerine olsun demeyin. Zira Allah (c.c) Selâm’ın kendisidir. Ancak şöyle deyin. Tahiyyât …..Allah içindir.” (Buhari, Müslim, Ebu Davud. Tirmizi, Nesai, Ktb. Sitte Trc. 8/472)
  Aleyhissalâtü vesselâm efendimiz İsra’da Cenab-ı Hakk’la karşılaştığında “selâm” kelimesi ile tahiyyede bulunmamış TAHİYYÂT, TAYYİBÂT ve SALAVÂT ile tahiyyede bulunmuştur.
  Selâmlaşma milletlerin örfleri hakkında, özellikle fertlerin birbirlerine bakışı hakkında bilgi verir. Her milletin kendine has selâmlama biçimi vardır.
  Demişlerdir ki Nasârâ’nın tahiyyesi elini ağzına koymak, Yahudilerinki parmaklarla işaret etmek veya baş eğmek, Mecûsilerinki eğilmek, Araplarınki hayâkellah demektir. Müslümanların birbirlerine tahiyyesi Esselâmü aleyküm, daha güzeli esselâmüaleyküm ve rahmetullah, en güzeli esselâmü aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtühü’dür.

  Selâmlaşmak fertlerin birbirlerini
  1-Konumlandırmalarını ifade eder,
  2–Potansiyel iletişimi başlatmaktır,
  3–Karşı tarafa elinde ve dilinden selâmette olacağının ilânıdır,
  4–Değer vermedir,
  5–Verdiği değeri göstermedir,
  6–Karşı taraftan da selâmet beklediğinin ifadesidir,
  7–Emniyet telkinidir,
  8–Selâmette olacağına selâm olan Allah’ı (c.c) şahit tutmadır (bir meclisten ayrılırken selâm vermek dillerinden selâmette olmayı istemek, dilinden selâmette olacaklarını bildirmektir.)
  9–Allah’tan (c.c) her türlü ayıplardan, kötülüklerden, eksikliklerden… her tür hoşlanılmayan durumlardan uzak bulunmasını istemektir,
  10–İyilik yapmaktır,
  11-İyilik yapmaya mecbur bırakmaktır.
  12- Daha güzelini yapmaya mecbur bırakmaktır,
  13–Allah (c.c) ile benzer işi yapmaktır (Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü demiştir, İsrâ da)
  14–Rasûlullah’ın (s.a.v) sünnetine ittikâdır.
  15–Cennet’te gerçekleşen bir olayın hatırasını özlemle yaşatmaktır.
  (Rasûlullah (s.a.v) buyurdular ki :Allah Teâlâ hazretleri Hz. Âdem’i (a.s) kendi sureti üzere ve boyunu da altmış zira olarak yaratınca “Git şu oturan meleklere Selâm ver, onların seni nasıl selâmlayacaklarına da dikkat et, dinle. Zira o selâm senin ve zürriyetinin selâmı olacaktır dedi. Bunun üzerine âdem (a.s) onlara gidip Esselâmü aleyküm diye selâm verdi. Melekler de Esselâmü aleyke ve rahmetullah dediler ve selâma mukabele ederken “ve rahmetullah” sözünü ilâve ettiler. Cennete her giren Hz. Âdem suretinde (ve boyu da altmış arşın boyunda) olacak. Halk şu ana kadar boyca “hep eksilmektedir. (Ebu Hüreyre : Buhari, Müslim .Ktb. Sitte Trc. 10/177)
  16–Özellikle yeni yetişen gençlere örnek olmaktır,
  17–Kalbini karşısındakilere gönül rahatlığıyla açmaktır,
  18–Endişeleri izale etmektir.
  19–Çevredeki insanlara iki Müslüman arasındaki muhabbetin ızharıdır,
  20–İslâm düşmanlarını ve şeytanı çatlatmaktır (Yahudiler sizi selâmınız ve âmin demeniz sebebiyle kıskandıkları kadar başak bir şeyde kıskanmazlar. (Hadis)
  21–Bir müslümanın etrafında hazır bulunan melekleri, özellikle kiramen kâtibin meleklerini memnun etmektir,
  22–Kurulacak iletişim düzeyini belirlemektir,
  23–Emr-i Rasûle imtisaldir, Rasûlullah (s.a.v) bize şu yedi şeyi emretti : Hasta ziyaretini, cenazeye iştirak etmeyi, aksıran hayır dilemeyi, zayıf ayardım etmeyi, mazluma yadımcı olmayı, selâmı yaygın hale getirmeyi ve yemin edenin yeminin yerine gelmesini temin etmeyi. (Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai. R.Salihin 849)
  24–Birbirimizi sevmemizi sağlamaktır. Ebu Hüreyre’den : Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayınız. (Müslim. Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace. R. Salihin. 849.) 25–Sevap kazanıp sevap kazandırmaktır,
  26–Allah’a (c.c) en yakın insan olmayı arzulamaktır, İnsanların en makbulü ve ona ne yakın olanı önce selâm verendir. (E.Davud, Tirmizi, R.Salihin. 857)
  27–Bereket istemektir. Yavrucuğum kendi ailenin yanına girdiğinde selâm ver ki sana ve ev halkına bereket olsun. (Tirmizi R. Salihin 863,)
  28–Dargınlıkları giderir: “bir mümin din kardeşini üç günden fazla terk edip küs durması helâl değildir. Üç gün geçmişse onunla karşılaşıp selâm versin. Eğer selâmını almazsa olamayan günaha girmiş olur. Selâm veren ise küs durmaktan çıkmış olur. (Ebu Davud. R. Salihin 1601)
  29–Sadaka vermektir,
  30–Yakın geleceğin kestirilmesidir,
  31–Her şeyin iyi olacağının ifadesidir, cennete girme vesilesidir….
  Selâm ismi, Cenâb-ı Hakk’ın zâtıyla sıfatlarıyla, fiilleriyle, isimleriyle ilgili olarak, onarlın tümünün selâma aykırı, selâmı zedeleyerek, selâmetlerini lekeleyecek durumlardan uzak olduğunu anlatır. Hadiyse esma açısından baktığımızda esmanın her birinin en temel özelliğinin “selâm olmak” olduğunu söyleyebiliriz. Örneklendirecek olursak Allah (c.c) rezzak’tır. Rezzak ismi selâmdır, eksiklikten, hikmetsizlikten selâmettedir. Tecelli olarak da (fiil şeklinde gerçekleşmede) her türden noksanlıktan selâmette olduğu anlatılmış olur.
  Allah’ın (c.c) zâtında gördüğümüz selâm Allah (c.c) ile ilgili hususlarda görülecektir. zât itibarıyla selâm olandan selâmdan başka bir şeyin sûdûru mümkün olmaz. Sıfatları da ona ait fiiller olduğundan, isimleri de ona isimler olduğundan eserleri de ona ait eserler olduğundan hep selâmdırlar.
  Bütün âlimler Allah’tan (c.c) zulmü ve diğer çirkin şeyleri nefyetme hususunda icma ederler. Allah’ın (c.c) yaratmasında (kudret ve iradesinde) hayırdan başka bir şey bulunmaz. Allah (c.c) selâmdır ve selâm kendisinden beklenilendir. Kâinatta şerrin görünmesi irade-i ilâhî’yenin çoğu işlerde insanî iradeye tâbi olmasından ve insanî iradenin de şerri irade etme özelliğindendir. Kulların iradesine tâbi olmayan ilâhî irade şerden ve diğer eksikliklerden selâmettir.
  [​IMG]

  “Allah’ım sen Selâmsın Selâmet de sendendir. Ey celâl ve ikram sahibi sen münezzehsin.” (Müslim. Tirmizi, Ebu Davud, Nesaî.)

  Bu ismin Allah (c.c) hakkında ifade ettiği anlamlar:
  1–Allah (c.c) zât, sıfat, esmâ, ef’âl ve âsar itibarıyla selâmdır,
  2–Her türlü selâmetin menbaıdır : selâmeti istediğine istediği zaman tevzi eder,
  3–Selâmet sadece kendisinden beklenir,
  4–Değişmekten, eksilmekten, bozulmaktan selâmettedir,
  5–Âhirette cennette kullarına selâm edecektir,

  Aleyhissalâtü Vesselâm hakkındaki tecellîsi :
  1–Bulunduğu her yer selâmet yurduna dönüşür,
  2–Allah (c.c) kendisiyle herkesi selâmete erdirmiştir,
  3- Canlı cansız, mümin kâfir herkesin kendisinden selâmette olduğu, selâmet beklediği bir peygamberdir,
  4–İnsanlar hakkında tam bir kalb-i selîm sahibidir, kalben bile insanlara buğzetmez, suizanda bulunmazdı,
  5–Müslüman olanın elinden ve dilinde insanların selâmette olduğu kişi olduğunu söylerdi,
  6–İnsanları yapacağı kötülüklerden uzak tutmanın yani kötülüğünü insanlardan engellemenin sadaka olduğunu söylerdi.

  [​IMG]
  “Rasûlullah (s.a.v) Her müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Kendisine, ya bulamayan olursa ? diye soruldu. Eliyle çalışır, hem şahsı için harcar hem de tasadduk eder cevabını verdi. Ya çalışacak gücü yoksa ? diye soruldu, bu durumda, sıkışmış bir ihtiyaç sahibine yadım eder dedi. Buna da gücü yetmezse ? dendi. Marufu veya hayrı emreder dedi. Bunu da yapmazsa ? diye tekrar sorulunca : Kendini başkasına kötülük yapmaktan alıkor. Zira bu da bir sadakadır buyurdu” (Ktb. Sitte Terc. 2/542)
  7–Elinden, dilinden geçmişte yaşayanlar, gelecekte yaşayacak olanlar, yaşadığı dönemde yaşayanlar hep selâmette idiler,
  8–Müminler arasında tahiyyenin (birbirlerine karşı saygı belirtme ifadesinin) içinde selâm kelimesi geçen bir tür olması gerektiğini beyan etmiştir.
  9–Müminler arasında selâmlaşmanın onlar için ne kadar önemli anlamlar ifade ettiğini beyan etmiştir.

  Müminlerin bu isimden nasipleri :
  1–Selâm’ın Allah (c.c) olduğuna, Allah’tan olduğuna iman,
  2–Allah’tan (c.c) selâm’dan başka bir şey gelmeyeceğine iman,
  3–Kalb-i selîm (selâmette) olan bir kalbe sahip olmak : Geçmişe, hale ve geleceğe doğru hiçbir kimseye, hiçbir varlığa karşı suizan, hased, kin, buğz, nefret, düşmanlık, itham … gibi hislerin bulunmaması. Allah (c.c), insanlar, melekler, kaza, kader hakkında hüsnüzan sahibi olmak, 4–İnsanların kötülüğünden selâmette oldukları, giderek kötülük beklemedikleri daha da ilerisinde kendisinden iyilikten aşk bir şey beklemedikleri Müslüman olmak,
  5–Allah’ın (c.c) uzak olmamızı istediği her hususta uzak olabilmeyi, selâmete kalabilmeyi mutlak anlamda selâm olan Allah’tan (c.c) beklemeliyiz. Bu hususlarda O’ndan başkasının bizi selâmete çıkaramayacağı bilincinde bulunmalıyız,
  6–Dînimizi her türlü şüphe ve bid’atlerden, nefsanî arzu ve isteklerden selâmette tutmalıyız,
  7–Müminler arasında selâmlaşmayı bir şiar olarak yaşatabilmenin gayreti içinde olmak,
  8–Müslim olarak, müslimin çevresini selâmete taşıyan, çıkaran, ***üren anlamında olduğunu hiç unutmamak.
   
 2. Murat

  Murat Yönetici

  Selamın kıymetini anlayanlar eyle Ya Rabbi bizleri. ve Selamın bereketini üzerimize eyle.
   
 3. M

  Muhibbi Yeni Üye

  Anlamı çok güzel
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş