1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Divan Edebiyatı Şiirlerine Örnekler

Konu, 'Eğitim Öğretim' kısmında dilek öğretmen tarafından paylaşıldı.

 1. d

  dilek öğretmen Yeni Üye

  Divan Edebiyatı Şiirleri örnekler nelerdir
  Divan şiirlerine örnekler
  Türk Divan Şiiri örnekleri


  Azm-i sefer ettin dil-i nâçârı unutma
  Gittin güzel ammâ bu dil-efkârı unutma
  Gâhîce uyandıkça şebistân-i safâda
  Şol gice olan sohbet-i hemvârı unutma
  Vardıkça şeker-hâba girip bister-i nâza
  Ne zehr içer dîde-i bîdârı unutma
  Ben sabr edeyim derd ü gam-i hecrine ammâ
  Sen de güzelim ettiğin ikrârı unutma
  Ağlatmayacaktın yola baktırmayacaktın
  Ol va’de-i tekrâr-be-tekrârı unutma
  Yok tâkati hicrânına lutf eyle efendim
  Dil-haste-i aşkın olan Esrârı unutma
  Esrar Dede
  Ne tende cân ile sensiz ümîd-i sıhhat olur
  Ne cân bedende gam-i firkatinde râhat olur Ne çâre var ki firâkınla eğlenem bir dem
  Ne tâli’im meded eyler visâle fırsat olur
  Ne şeb ki kûyuna yüz sürmesem ol şeb ölürün
  Ne gün ki kâmetini görmesem kıyâmet olur
  Dil ise gitti kesilmez hevâ-yı aşkından
  Nasîhat eylediğimce beter melâmet olur
  Belâ budur ki alıştı belâlarınla gönül
  Gamın da gelse dile bâis-i meserret olur
  Nedir bu tâli’ ile derd-i Nef’i-i zârın
  Ne şûhu sevse mülâyim dedikçe âfet olur

  Nef’i


  İlm kesbiyle pâye-i rif’at
  Arzû-yı muhâl imiş ancak
  Aşk imiş her ne var âlemde
  İlm bir kıyl ü kâl imiş ancak
  Fuzuli

  Şarkı
  Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni
  Böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni
  Ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe nüh felek
  Şâhid olsun aşkıma arz u semâ sevdim seni
  Bend-i peyvend-i dilim ebrû-yı gaddârındadır
  Rişte-i cem’iyyetim zülf-i siyeh-kârındadır
  Hastayım ümmîd-i sıhhat çeşm-i bîmârındadır
  Bir devâsız derde oldum mübtelâ sevdim seni
  Ey hilâl-ebrû dilin meyli sanadır doğrusu
  Sûy-i mihrâba nigâhım kec-edâdır doğrusu
  Râ kaşından inhirâf etsem riyâdır doğrusu
  Yâ savâb olmuş veya olmuş hatâ sevdim seni
  Bî-gubârım hasret-i hattınla hâk olsam yine
  Sıhhatim rûh-i lebindendir helâk olsam yine
  Tîğ-i gamzenden kesilmem çâk çâk olsam yine
  Hâsılı beyhûde cevr etme bana sevdim seni
  Gâlib-i dîvâneyim Ferhâd u Mecnûn’a salâ
  Yüz çevirmem olsa dünya bir yana ben bir yana
  Şem’ine pervâneyim pervâ ne lâzımdır bana
  Anlasın bîgâne bilsin âşinâ sevdim seni
  Şeyh Galib

  Aşka kâbil dil mi yok şehr içre yâ dilber mı yok
  Mest yok meclisde bilmem mey mi yok sâgar mı yok
  Gonca-i dil açılıp hâtır nice şâd olmaya
  Bâğda güller mi yok gülşende bülbüller mi yok
  Görmeziz bir dil ki tûtî gibi güftâr eyleye
  Söyledir mi yok cihânda bilmezin söyler mi yok
  Sengden dil kem mi yâ seng-i siyâhı la’l eder
  Afitâb-i feyz-bahşâ-yı bülend-ahter mi yok
  Niçin ebkâr-i ma’ânî beslemez erbâb-i nazm
  Yoksa Yahyâ gibi üstâd-i sühan-perver mi yok
  Şeyhulislam Yahya
   
 2. E

  Esram Yeni Üye

  Dİvan edebiyatında şiirlere oldukça fazla ağırlık verilmiştir.
   
 3. H

  Hoca Yeni Üye

  kadın şairlerin de yer aldığı edebiyat akımıdır.
   
 4. F

  Fıstık Yeni Üye

  divan edebiyatıyla aram hiç iyi olmadı
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş