1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Ahmed Paşa Biyografi-Ahmed Paşa Kimdir?

Konu, 'Önemli Kişilerin Biyografileri' kısmında Almira tarafından paylaşıldı.

 1. A

  Almira Yeni Üye

  Ahmed Paşa[/b]

  Ahmed Paşa (d. 1426 - ö. 1497) sancak beyliği ve kadılık gibi yüksek görevleri yüklenmiş bir ulema sınıfı mensubu ve çok tanınmış bir Türk divanedebiyatı şairidir.  Hayatı  Ahmet Paşa Sultan II. muratsaltanat dönemi kazaskerlerinden Veliyüddin bin İlyas Efendi’nın oğludur.

  Ahmet Paşa’nın nerede ve ne zaman doğduğu bilinmemekte ve değişik yerler ve tarihler ileri sürülmektedir. Latifi'nin Tezkere'sinde ve Gelibolulu Ali'nin Kühnü'l-ahbar adlı eserinde Bursa'da doğdugu yazılıdır. Sehî Tezkeresi ve Güldeste yazarı Beliğ ise onun Edirne'de doğduğunu söylerler. Aşikpaşa Tezkeresi yazarı ise Ahmed Paşa'nin Edirne'de doğduğuna dair bir sağlam bir ipucu sayılabilir.

  Ahmet Paşa eğitimini II. Murat döneminde Edirne’de yapmış ve o dönemde geçerli bilgiler yanında Arapça ve Farsça da öğrenmiştir. Eğitimini bitirdikten sonra bir güzel hikaye olmaktan ileri gitmediğini belirtmektedir.

  Ahmet Paşa Tire ve Ankara'da sancak beyligi görevine atanmıştır. Fatih’in 1481’de ölümünden sonra II. Bayezid’in zamanında tekrar eski itibarını kazanıp Bursa’ya sancak beyi olarak tayin olunmuştur. O görevde iken 1496 (hicri 602) yılında Bursa'da ölmüş ve Muradiye Camii yanında kendi yaptırdığı medrese yanında gömülmüş ve sonradan bir türbe inşa edilmiştir.

  Ahmed Paşa'nin zekinuktedan ve hazircevap bir kisiligi oldugu belirtilmiştir. Ahmed Paşa yasadigi zamanlarda devrinin en büyükü şairi olarak kabul edilmiş ve saygı görmüştür.  Edebî Kişiliği  Ahmed Paşa hem gazel hem de kaside türlerinde başarılı eserler yaratmış; şarkı ve murabbada da olgun örnekler vermiştir. Dizeleri divan şiirinin söz ve anlam özellikleriyle örülüdür. İşlediği konular genellikle din dışı olup beşeri aşk konusundaki şiirler de Divan'inda önemli yer tutmaktadır. Dinî ve tasavvufî konulara rağbet göstermemiştir. Şiirleri gayet ahenklidir ve aruz veznini çok ustaca kullandığı görülür. Kendi çağında "şairlerin sultanı" diye anıldığı bilinmektedir. Bütün tezkereciler Ahmed Paşa'nin şiirlerinden takdirle bahsederler. Sonra gelen gelen nesil şairlerden Ahi "Türki suhana temel komuşlar" olarak tarif etmiş ve Ahmet Paşa'nın "Şeyhi ile Necati arasında yetişen sairlerden en büyüğü" olduğunu ifade etmiştir. Şairin ünü Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırlarını aşmıştır.

  Ancak bazı edebiyat kritikleri Ahmed Paşa'yi orijinallikten uzak görerek İran şairlerinden çevirmiş olduğu beyitleri kendine mal etmekle suçlamışlardır.

  Ahmed Paşa'nın sanatının ve eserlerinin uygun bir şekilde değerlendirilmesi için aşırı övgü veya aşırı yerginin gerekmiyeceği şüphesizdir. Onun Türkçe divanşiiriini yeni bir merhaleye ulaştırdığı ve onun için bir büyük sair sayılması gereği inkar edilemez.  Eserlerinden Örnekler

  "Olmamış" redifli bir gazeli  Bir dil mi kalmışdur bu tîr-i gamzeden kan olmamış

  Bir cân mı vardur ol keman ebruya kurbân olmamış  Şol ömr kim sensüz geçer ol ömr zâyi ömr imiş

  Bir cân k'anun cânânı yok ol cân dahi cân olmamış  Ne fitnedür yâ Rab bu kim bir dil-berün her gamzesi

  Bir demde bin cân almasa dirler bu fettan olmamış  Zülfin gidermiş ol sanem kâfirliğin komaz henûz

  Zünnârıflı kesmiş velî dahi Müselmân olmamış  Şehründe lâ'lün şevkine şol denlü kan ağlamışam

  Kim bir der ü divâr yok yâkuut ü mercan olmamış

  .........................

  Mecmû'-ı diller mecmaı zülfündür anı çözse bâd

  Cem'iyet-i hatır m'olur andan perîşân olmamış  Gülden kohun alub seher âh itse Ahmed derd ile

  Bülbül bulınmaz bağda kim bağrı biryân olmamış

  (Vezin : Müstef’ilün müstef’ilün müstef’ilün müstef'ilün)  "Safâca mısın" redifli bir gazeli  Eyâ peri nicesin hoş musun safâca mısın

  Gele beri nicesin hoş musun safâca mısın  Şeker dudaklı kamer yüzlü serv boyluların

  Semen-beri nicesin hoş musun safâca mısın  Bahâr-ı hüsn ü behada belalı bülbülünün

  Gül-i teri nicesin hoş musun safâca mısın  Bizimle bir nefes insanlık eyle soruşalım

  Gel ey peri nicesin hoş musun safâca mısın  Sefer kılıp gelir Ahmet ki deye şehrimizin

  Güzelleri nicesin hoş musun safâca mısın?

  (Vezin: )  "Kerem" redifli kasidesinden  Der Medh-i Sultan Mehmed Hân  Ey muhît-i keremün katresi ‘ummân-ı kerem

  Bâğ-ı cûd ebr-i kefünden tolu bârân-ı kerem  Matla’-ı subh-ı zafer mihr-i zekâ ebr-i hayâ

  Felek izz ü ‘alâ dâver-i devrân-ı kerem  Tâc bahş-ı ser-i sultân-ı salâtin-i cihân

  Zînet-i taht u nigîn Hazret-i sultân-ı kerem  Zıll-ı Hakk Şâh Muhammed ki işiği gökinün

  Kem-terin ılduzı olur meh-i tâbân-ı kerem

  .....

  Ahmed’ün gam makası kesdi dilin şem’ gibi

  Sana Rûşen diyemez hâlini sultân-ı kerem
   
 2. H

  Hoca Yeni Üye

  Kayseri'nin yetiştirdiği değerli büyüklerden biri
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş