1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

1919'dan Mudanya Ateşkes Antlaşmasına Kadar Yaşanan Önemli Olaylar Nelerdir?

Konu, 'Türk ve Dünya Tarihi' kısmında citlenbik tarafından paylaşıldı.

 1. c

  citlenbik Yeni Üye

  1919'dan Mudanya Ateşkes Antlaşmasına Kadar Yaşanan Önemli Olaylar
  1919'dan Mudanya Ateşkes Antlaşması Öncesi Olaylar


  Olaylar

  1 Birinci Dünya Savaşı sonrası dönemi: Mondros Mütarekesi'nin yürürlüğegirdiği 31 Ekim 1918'den, Mustafa Kemal Paşa'nın 9 Ordu müfettişi olarakAnadolu'ya yola çıktığı 19 Mayıs 1919'a kadardır
  2 Örgütlenme dönemi: Mayıs 1919'dan, Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı Nisan 1920'ye kadardır
  3 Hakimiyetin sağlanması dönemi: Nisan 1920'den, Londra Barış Konferansı'nın ikinci safhasının başladığı Mart 1922'ye kadardır
  4 Barışın sağlanması dönemi: Mart 1922'den, Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923'e kadardır

  Birinci Dünya Savaşı sonrası, Ekim 1918 - Mayıs 1919


  I Dünya Savaşı'na Almanya ile birlikte giren Osmanlı Devleti, ÇanakkaleSavaşı'ndaki başarılı savunmaya ve Kafkasya cephesindeki kısa sürelibaşarılara rağmen savaşın son döneminde İngiliz ordularına karşı birdizi ağır yenilgiye uğramış ve Hicaz, Filistin, Suriye ve Irak'ıkaybetmişti Suriye cephesinin çöküşü üzerine İttihat ve Terakki hükümeti8 Ekim 1918'de istifa etti Hükümet ileri gelenlerinden Talat, Enver veCemâl Paşalar yurt dışına kaçtılar Genel af ilan edilerek, sürgün vehapisteki muhaliflerin İstanbul'a dönüşüne izin verildi 30 Ekim1918'deimzalanan Mondros Mütarekesi ile Osmanlı hükümeti yenilgiyi kabul ettiİstanbul basını mütarekeyi sevinçle karşıladı

  İstanbul işgali, Kasım 1918

  6 Kasım'da Boğazlar silahsızlandırıldı 7 Kasım'da işgal güçleriÇanakkale'den geçti 13 Kasım 1918'de Osmanlı'nın başkenti İstanbul'amüttefik askerleri geldi 23 Kasım 1918'de Ahmet İzzet Paşa yeni hükümetikurdu 9 Şubat'ta Hadisat gazetesinde Süleyman Nazif 'Kara Gün' başlıklıbir yazı yazdı Türk milletinin böyle bir işgali yaşamadığını ve bunukaldıramayacağını söyledi İtilaf devletleri Türk halkının tepkisiniçekmemek ve işgalin haklılığını kanıtlamak için işgalin geçici olduğunuamacının Padişahlığı, halifeliği, azınlıkları korumak olduğu Padişahlıkmakamının kaldırılmadığını ve İstanbul'dan verilecek kararların geçerliolduğunu ilan etti
  İstanbul sularına 55 parçalık donanma demirledi ve 3000 civarında asker karaya çıkarılarak işgal hızlandırıldı
  Çoğunluğu İngilizlerden oluşan bir subay grubu ve asker grubu meclisibastı ve kapattı Böylece TBMM açılana kadar halkın sesi kesildiMilliyetçi ve milli mücadelenin devamını sağlamak amacını güdenmilletvekillerini Malta'ya sürgüne gönderdiler Bu vekillerin bir kısmı1921'de bir kısmı da 1922-1923 arasında Anadolu'ya döndüler

  Kuvay-i Milliye

  İttihat ve Terakki yönetiminin, gizli bir teşkilat olan Teşkilat-ıMahsusa vasıtasıyla Anadolu ve Rumeli'de savaş sonrası bir direnişhareketi örgütlediği anlaşıldı Direnişin amacı, doğu illerininErmenilere, Ege bölgesinde bazı yerlerin Yunanlılara ve Adana yöresininFransa kontrolündeki Suriye'ye verilmesini öngören girişimlere karşımücadele etmekti Yanı sıra, savaş yıllarında çeşitli yöntemlerle önemliservete ve yerel iktidara kavuşan İttihat ve Terakki yanlısı zümrelerinkonumlarının korunması, savaş sırasında sürülen gayrimüslim Osmanlıvatandaşlarının geri dönmesinin önlenmesi, bundan dolayı çıkabilecekkarışıklıklar nedeniyle müttefik devletlerin olası müdahalesine karşıkonulması amaçlanmaktaydı
  1919 başlarından itibaren Kuva-i Milliye (milli kuvvetler) adıylasilahlanan bazı gruplar, Ege ve Karadeniz bölgesinde Rumlara,Güneydoğu'da ise Ermenilere karşı çatışmalara girdiler Bu grupların çoğu50 ila 200 kişilik düzensiz kuvvetlerden oluşmakta ve Teşkilat-ıMahsusa üyesi olduğu bilinen kişilerce yönetilmekteydi
  1919 Şubat ayında Müttefik Yüksek Komutanlığı, Anadolu'da asayişisağlamak amacıyla üst düzey bir Türk komutanının özel yetkilerledonatılarak Anadolu'ya gönderilmesini önerdi 15 Mayıs 1919'da"Anafartalar Kahramanı" ve "Yaver-i Fahri Hazret-i Şehriyari (PadişahınOnursal Yaveri)" Mirliva Mustafa Kemal Paşa, 9 Ordu komutanı ve AnadoluGenel Müfettişi sıfatıyla, padişah VI Mehmet Vahdettin tarafındanAnadolu'ya gönderildi

  İzmir işgali, Mayıs 1919

  İzmir'in işgali düşüncesi 1919'un Şubat ortalarında Yunanistan başbakanıVenizelos'un önerisiyle, İngiltere başbakanı Lloyd George tarafındanortaya atıldı İzmir'in İşgali, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Paris'tetoplanan uluslararası barış konferansının kararıyla ortaya çıktı ABDbaşkanı Wilson bu öneriye önce kesinlikle karşı çıktı, ancak 25 Martolayında daha esnek bir tavrı benimsedi 7 Mayıs ta İngiltere, ABD veFransa, Yunan donanmasının İzmir'e gönderilmesinde mutabık kaldılar
  İzmir'in işgali kansız başladı Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahıSultan Mehmed Vahdettin, Halife kimliğini ve parçalanan imparatorluğunpadişahı ünvanını korumak için İngilizler ve Yunanlılar başta olmaküzere tüm müttefiklerle iyi geçindiHatta İzmir'in işgalini 1 gün öncedenbildiğinden İzmirdeki Osmanlı Ordusuna karşılık vermemesini emretmiştirBöylece İzmir'deki Osmanlı Ordusu hareketsiz kaldı ve Yunanlılarateslim oldu
  İşgal günü Yunan ordusunun en yaman birlikleri olan evzon askerlerişehirde zafer turu attılar Bu zafer turu sırasında Türk subayları sahilşeridine dizdiler Aziz Nesin bu olayı daha sonra araştırmalarınadayanarak kitabında anlatacaktı: Bir Türk Subayı Evzon askerinin "ZitoVenizelos" diye bağırmasını istediği halde yapmadığı için öldürüldüEvzon askerleri şehri her gezdiklerinde ve subaya geri döndüklerinde birkez süngüleniyordu Bu Türk Subayı 22 kez süngülendi ve şehit olduYunanlılar daha ilk gün birçok Türk asker ve vatandaşı öldürdü Böyleceişgal daha ilk günde 400 kişiye mâl oldu
  İşgal başladığı sıralarda, bu görüntüye daha fazla tahammül edemeyengazeteci Hasan Tahsin, silahını çekip ateşleyerek en öndeki Yunanbayraktarını başından vurmuştur Bu hareket, Kurtuluş Savaşı'nı başlatanilk kurşun olarak kabul edilir

  İzmir'in işgali ile Türk halkında var olan fakat yetersiz komutanlaryüzünden kullanılamayan mücadele eteneği tekrar uyandı ve İzmir'deki birkısım asker istifa ederek Milli Mücadele'ye katıldı Aynı zamandaİzmir'de kalan Türkler de işgalin getirdiği huzursuzluğa dayanamadı veAnadolu'ya göç etti Kalmakta ısrar eden Türk ailelerse Yunan askerinintavırlarına ve yaptıkları eziyetlere daha fazla dayanamayıp Anadolu'dakimilli mücadeleye destek vermek amaçlı olarak göç ettiler
  "Türk asker ve subayları di pçiklenerek, süngülenerek öldürülüyor,üzerlerindeki kıymetli eşyalar zorla alınıyordu İşgale karşı boyun eğmişbulunan Ali Nadir Paşa yerde sürüklenerek tekmeleniyordu Türk subayları"Zito Venizelos" diye bağırmaya zorlanıyor, ağır hakaretlereuğruyorlardı Bağırmayı reddedenler ise süngüleniyordu ReddedenlerdenAlbay Fethi Bey de süngülenerek şehit edildi Şehrin diğer yerlerinde deolaylar, yağma, öldürme ve tecavüz olayları başladı Türkler'e ait evlerve işyerleri Rumlar tarafından yağmalanıyor, canını, malını, namusunukorumak isteyen Türkler öldürülüyordu Bütün bu olaylar "uygar uluslarıntemsilcilerinin" gözleri önünde, "uygar devletlerin" izniyle yapılıyorduLord Curzon'un 18 Nisan 1919 tarihli bildirisinde "Selanik kapılarının 5mil dışında asayişi sağlayamayan Yunanistan'ın Aydın Vilayeti'nde(İzmir o tarihte Aydın Vilayeti içinde idi) barış ve güvenlik sağlamaklagörevlendirilmesini" uygun görmediğini açıkladığı Yunanlılar ilk gün400 Türk öldürmüşlerdi Çevre köy ve kazalardaki olaylarla bir iki güniçinde 5000 kadar Türk öldürüldü"
  İzmir kenti ile birlikte Ayvalık, iki kent arasındaki sahil şeridi,Çeşme yarımadası ve Belkahve'ye kadar İzmir'in hinterlandı da işgaledilmiştir 1920 Nisan'ından sonra Yunan ordusu İzmir'den hareketegeçerek, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Afyon'a kadar Batı Anadolu'nunbüyük bir bölümünü de işgal altına almıştır

  Örgütlenme Dönemi, Mayıs 1919 - Mart 1920  Yörük Ali Efe Gurubu

  Paris'te toplanan uluslararası Barış Konferansı, o günlerde açıklanmasıbeklenen Türk Barış Antlaşmasını, 1919 Mayıs başlarında belirsiz birgeleceğe erteledi 15 Mayıs'ta Yunan kuvvetleri, müttefik devletlerinkararıyla İzmir'i işgal etti Ulusal bir felaket olarak görülen bu olay,Türkiye çapında müthiş bir ulusal tepkiye yol açtı 23 Mayıs'ta Fatih veSultanahmet'te Türk siyasi tarihinin o güne kadarki en büyük kitlegösterileri düzenlendi Direniş fikri, İttihat ve Terakki yandaşlarınıngörüşü olmaktan çıkarak tüm ülke sathına yayıldı
  21 Haziran'da Mustafa Kemal, Anadolu'daki en önemli askeri birliklerinkomutanları olan Kâzım Karabekir, Refet ve Ali Fuat Paşalar ve Egebölgesinde asayişi sağlamakla görevlendirilen Rauf Bey ile Amasya'dabuluşarak Amasya Tamimi'ni yayımladı Bildiri, ulusal bağımsızlığın ancakulusun "azim ve iradesi" ile sağlanacağını vurgulayarak, ülke çapındabir direniş hareketinin işaretini vermekteydi

  23 Temmuz'da Kâzım Karabekir'in öncülüğünde Erzurum'da toplanan Doğuİlleri Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti Kongresi, askeri görevlerinden istifaeden Mustafa Kemal'i kongre başkanı seçti Kongre, Doğu illerininErmenistan'a verilmesi olasılığına karşı direnme kararı alırken,Türkiye'nin kalkınması için Amerikan mandası fikrine açık kapıbırakmamaktaydı
  4 Eylül 1919'da Türkiye'nin her yanından gelen delegelerin katılımıylaSivas'ta toplanan kongrede, genel seçimler yapılıp yeni Mebusan Meclisikuruluncaya kadar İstanbul hükümetiyle tüm resmi bağların kesilmesikararlaştırıldı Ülke çapında yeni bir idari ve siyasi örgütlenme kurmakamacıyla bir Heyet-i Temsiliye kuruldu
  Kasım ayında Adana, Maraş, Antep ve Urfa'nın Fransızlarca işgaliüzerine, Heyet-i Temsiliye tarafından yönlendirilen direniş hareketibaşlatıldı Direniş umulmadık bir hızla başarıya ulaşarak 1920 Mayısı'ndaFransızları ateşkese zorladı

  Osmanlı Meclisinin açılması ve Misak-ı Milli, Kasım 1919 - Ocak 1920

  Aralık ayında yapılan genel seçimler sonucunda son Osmanlı Meclis-iMebusanı (1920) oluştu Meclise Anadolu'dan sadece Milli Mücadele yanlısımilletvekilleri seçildi İki ayrı ilden milletvekili seçilen MustafaKemal Paşa'nın İstanbul'a gitmeyi reddetmesi üzerine, Sivas Kongresibaşkan vekili olan Rauf Orbay Meclis reisliğine seçildi 28 Ocak 1920'deMebusan Meclisi daha sonra Misak-ı Milli adıyla anılan
   
 2. A

  Abdullah Yeni Üye

  Birinci Dünya Savaşı sonrası dönemi: Mondros Mütarekesi'nin yürürlüğegirdiği 31 Ekim 1918'den, Mustafa Kemal Paşa'nın 9 Ordu müfettişi olarakAnadolu'ya yola çıktığı 19 Mayıs 1919'a kadardır
  2 Örgütlenme dönemi: Mayıs 1919'dan, Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı Nisan 1920'ye kadardır...
   
 3. M

  Misafir Misafir

  ;):Dne malımışınız;):D:rolleyes::p
   
 4. K

  Kayıtsız Misafir

  ben tarih şeridi apıyorum ama burdaki tarihler işime yaramaaz ok:)
  :):):(:(:?
   
 5. K

  Kayıtsız Misafir

  harika işime yaradı ama sadece 1919 ve 1920 var 1921 1922 olsaydı dahada ıyı olurdu
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş